Ny forskning om mikroplast från vägtrafiken

Uppkomsten av mikroplast från däck- och vägslitage är mycket stora. Foto: Hejdlösa bilder AB/VTI

Forskningsområdet mikroplast från däck- och vägslitagepartiklar är stort och nytt och mycket kunskap saknas än trots flera nationella och internationella initiativ de senaste åren. VTI har på uppdrag av regeringen under 3,5 år forskat inom ett antal olika områden och bidragit till viktiga pusselbitar.

Forskarna har undersökt hur stora utsläppen är, variationer mellan olika däcktyper, vilka egenskaper mikroplastpartiklarna har, deras förekomst i och runt vägmiljöer, något om effekter och spridning samt hur man kan minska miljöbelastningen. Arbetet har skett i nära samarbete med forskare från bland annat Chalmers, Göteborgs universitet, KTH, Stockholms universitet, IVL Svenska Miljöinstitutet och analysföretaget Particle Vision. 1 juni presenterades resultaten från uppdraget för Regeringskansliet.

– Vägtrafiken är den största källan till utsläpp av mikroplast i Sverige. Det mesta kommer från däckslitage men även slitage av vägmarkeringar och polymermodifierad bitumen bidrar. Vår bedömning är att minst hälften,10-15 000 ton, av utsläppen av mikroplast kommer från vägtrafiken, säger Mikael Johannesson, forskningschef på miljöenheten på VTI och huvudprojektledare för mikroplastuppdraget.

Inom uppdraget har VTI gått igenom och sammanställt befintlig kunskap inom området. Sammanställningen var det första i sitt slag med nästan 300 referenser och har uppmärksammats både nationellt och internationellt.

– Vi vet inte hur stort problemet med däck och vägslitagepartiklar är och därmed inte heller hur omfattande åtgärdsbehovet är. Det faktum att uppkomsten av mikroplast från däck- och vägslitage är mycket stora och ökar i och med att vägtrafiken ökar, att partiklarna sannolikt är svårnedbrytbara i miljön och att partiklarna och miljö- och hälsofarliga ämnen i partiklarna kan påverka organismer negativt bedöms dock vara tillräckligt för att motivera att åtgärder vidtas som minskar belastningen. Det är också i enlighet med försiktighetsprincipen som den är uttryckt i miljöbalken och i enlighet med EU kommissionens vetenskapliga rådgivare, säger Mikael Johannesson

Inom uppdraget har VTI gjort den hittills mest omfattande kartläggningen och bedömningen av de potentiella styrmedel och åtgärder som finns för att begränsa belastning av mikroplast från vägtrafiken. De har delats in i 1) minska uppkomst och utsläpp av mikroplastpartiklar, 2) minska spridningen av mikroplastpartiklar, 3) begränsa miljö- och hälsofarligheten hos mikroplastpartiklar från däck- och vägslitage samt 4) öka kunskapen generellt.

– Störst fokus har i kartläggningen lagts på styrmedel som bidrar till att begränsa uppkomst och utsläpp av däckpartiklar. Detta motiveras både av att däckpartiklar utgör den överlägset största källan till mikroplast från vägtrafiken och att det generellt är effektivast att vidta en åtgärd tidigt i kedjan det vill säga helst innan partiklarna genereras eller släpps ut i miljön.