Trafikverket utvärderar hastighetskamerorna

Hastighetskamerorna minskar antalet dödade på vägarna med 39 procent. Foto: Eva Åström/VTI

Trafiksäkerhetskameror leder till sänkt hastighet och ökad trafiksäkerhet där färre olyckor sker med dödlig utgång eller svårt skadade. Det bekräftar den rapport om trafiksäkerhetskameror i Sverige som VTI-forskare har genomfört på uppdrag av Trafikverket.

– Det är glädjande att studien visar att de effekter som uppnåddes inledningsvis håller i sig över tid och att kamerorna fortfarande är effektiva för att minska antalet dödade och svårt skadade i trafiken, säger Anna Vadeby, projektledare och senior forskare, som har tagit fram rapporten tillsammans med forskaren Christian Howard.

Sedan 2006 har Trafikverket tillsammans med polisen installerat ett system med fasta digitala kameror för automatisk trafiksäkerhetskontroll, ATK.. Resultaten visar att systemet med hastighetskameror fortsätter att ha effekter av samma storleksordning som tidigare studier visat. Den lägre medelhastigheten på vägar med trafiksäkerhetskameror bibehålls för den studerade tidsperioden, 2006 till 2016.

Andelen som håller hastighetsgränsen har ökat efter montering av kameror, såväl vid som mellan kamerorna. Sammantaget är tendensen den att det är störst effekter vid kameran, och att effekten avtar med avståndet. Vid kamerorna har andelen trafik som håller hastighetsgränsen ökat med mellan 22 och 56 procent, beroende på hastighetsgräns, och på vägsträckor mellan kamerorna mellan 11 och 15 procent. Såväl vid som mellan kamerorna är det störst ökningar vid hastighetsgränsen 80 km/tim, och det var också där som efterlevnaden var som sämst innan kamerorna placerades ut på vägen.

– Medelhastigheterna har minskat med i genomsnitt 3,5 kilometer i timmen sett över hela sträckan och även här ser vi störst förändringar vid hastighetsgränsen 80 kilometer i timmen. Effekten på medelhastigheten är störst i närheten av kamerorna, men även mellan kamerorna minskar medelhastigheten. Vidare är effekterna störst där medelhastigheten varit hög i förhållande till hastighetsgränsen innan kameran har satts upp, säger Anna Vadeby.

Hastighetskamerorna har också haft effekt på trafiksäkerheten. Resultaten visar på en minskning av antalet dödade med 39 procent och en minskning på 15 procent av de svårt skadade.

Resultaten baserar sig på Trafikverkets återkommande hastighetsmätningar, nya hastighetsmätningar samt data från olycksdatabasen Strada, Swedish Traffic Accident Data Acquisition. Studien är slutrapportering av utvärderingsprojektet Översyn av effektsamband. Projektets syfte är att öka kunskapen om trafiksäkerhetskameror och uppskatta effekter på såväl hastigheter som trafiksäkerhet.