Stockholm-Mälarregionen del av EU:s prioriterade transportnät

Nu kan regioner och kommuner längs stråket söka EU-medel för infrastruktursatsningar. Karta: Europeiska kommissionen

Nu omfattas hela Stockholm-Mälarregionen i EU:s prioriterade transportnät. Efter ett beslut i Europaparlamentet förlängs den europeiska stomnätskorridoren ”ScanMed” från Örebro och Stockholm mot Västmanland, Uppsala och Gävleborg och vidare mot norra Sverige. Beslutet gör att regionerna och kommunerna längs stråket kan söka EU-medel för infrastruktursatsningar.

– Stockholm-Mälarregionen är ett viktigt skandinaviskt transportnav med stor person- och godstrafik i samtliga väderstreck. I Kommissionens tidigare kartor har Örebro och Stockholm setts som ändpunkter för det europeiska transportsystemet. Från Mälardalsrådets sida har vi varit tydliga med att Stockholm-Mälarregionen måste ses som en del av en större nordeuropeisk kontext, där stora transportflöden passerar Örebro och Stockholm för vidare transporter. Därför är vi väldigt glada överbeslutet i parlamentet, säger Maria Nimvik Stern, generalsekreterare Mälardalsrådet.

Varje år fraktas 150 miljoner ton gods till, från eller genom Stockholm-Mälarregionen. 2/3 av alla Sveriges utrikesresor börjar eller slutar i regionen. Tillförlitliga och effektiva transporter på väg, sjö och järnväg är avgörande för såväl Stockholm-Mälarregionens som Sveriges konkurrenskraft. Genom sin placering i centrala Skandinavien är området en viktig länk i grannländernas transportkedjor och har en nyckelroll i övergången till hållbara transporter.

Nu uppdateras den europeiska transportpolitiken och som ett led i detta har kartorna för fonden för ett sammanlänkat Europa, ConnectingEuropeFacility, uppdaterats med bland annat nya kartor för EU:s prioriterade infrastruktur. Kommuner och regioner längs med de utpekade sträckorna kommer kunna söka totalt 30 miljarder euro fram till 2027.

De sju regionerna som samarbetar i Mälardalsrådets transportpolitiska samarbete, En Bättre Sits, har lämnar tydliga svar till Europeiska kommissionen om att samtliga regioner ska omfattas av kartorna. I samarbetet ingår Region Stockholm, Region Uppsala, Region Västmanland, Region Örebro län, Region Sörmland, Region Östergötland och Region Gotland. Svaret bygger på regionernas överenskommelse om prioriteringarna för infrastrukturen  som lämnats till den svenska regeringen.