Drönarskanning används för visualisering av avloppsreningsverk

SkyView är ett viktigt verktyg för planering och samverkan vid utvecklingen av Kalmarsundsverket. Foto: Serneke

Kalmar Vatten ska utveckla ett nytt avloppsreningsverk för staden, Kalmarsundsverket, och tecknade 2019 ett samverkansavtal med Serneke för att genomföra projektet. Det är en av Kalmars största satsningar någonsin och preliminärt 2025 beräknas det nya verket kunna tas i drift.

Projektets första fas är nu igång där process- och layoutarbete samt projektering inför markberedningsarbetet pågår. För att få bättre överblick över området och förenkla samverkan mellan alla inblandade har Serneke gjort en drönaskanning och SkyView används som ett av visualiseringsverktygen i projektet.

– Det underlättar mycket för oss att vi får bra överblick över hela området, kan kontrollera alla underlag och förutse eventuella hinder. I dagsläget pågår ett delprojekt där vi utför förberedande åtgärder i marken inför start av byggnation. Vi har då använt oss av SkyView för att planera inför APD-planen och se till att bodar, vägar och upplag landar på rätt plats och inte hamnar i vägen senare under byggtiden, konstaterar Henrik Ingemarsson som är Sernekes projektledare på plats.

– SkyView har varit en stor fördel för vår samverkan, fortsätter Mariusz Daton på WSP som ansvarar för projekteringsunderlagen. Jag arbetar mycket i andra program som är specialiserade för projektering som inte alla har tillgång till och då blir SkyView ett praktiskt titthål där alla kan ta del av informationen. I synnerhet nu under pandemin har det varit till extra stor hjälp när vi inte har kunnat träffas på plats i samma utsträckning som vanligt.

Från början har planen främst varit att använda SkyMap i planeringsfasen för att dokumentera de befintliga förutsättningarna, men både Henrik och Mariusz har börjat överväga att fortsätta med drönarskanning även under produktionsfasen.

– Jag ser potentialen av att använda verktyg såsom SkyView även i det fortsatta projektet. Det är ett enkelt sätt att följa bygget och att löpande kunna kontrollera kvaliteten och framdriften. Dessutom ger det oss en bra dokumentation över hela projektet som vi kan ha nytta av när vi kommer i mål, avslutar Henrik.