Eon pådrivande i elektrifiering av Sveriges tunga transporter

Powertrail ska möjliggöra elektrifierade godstransporter på en 400 kilometer lång sträcka från Borås till Stockholm. Foto: Eon

Utsläppen från transportsektorn behöver kraftigt minska för att Sverige ska nå klimatmålen och därmed behöver även godstransporterna med lastbil snabbt ställas om till eldrift. Elektrifieringskommissionen, som leds av infrastrukturminister Tomas Eneroth, har regeringens uppdrag att påskynda elektrifieringen av regionala godstransporter i närtid.

Eon är aktiva i arbetet genom Johan Mörnstam, som ansvarar för Eon s europeiska elnätsverksamhet och som är en av Elektrifieringskommissionens sexton ledamöter. Eon är nu en del av Elektrifieringskommissionens initiativ att samla elektrifieringslöften från aktörer som vill bidra aktivt till att öka tempot i skiftet till eldrivna godstransporter runt om i Sverige.

– Som en av Sveriges största elnätsaktörer och leverantör av energitjänster sitter vi på en viktig roll i elektrifieringen av tunga fordon. Eon avser att förse den svenska transportsektorn med el genom investeringar för att stärka elnäten och därmed möjliggöra etablering av strategiska laddpunkter för tunga fordon. Vi vill också erbjuda tjänster som tillgodoser efterfrågan på laddning och energilösningar för tunga fordon, säger Marc Hoffmann, vd för Eon Sverige

Eons elektrifieringslöfte omfattar tre olika initiativ i regioner av stor betydelse för tunga transporter på väg, i samverkan med både regionala och nationella aktörer. Inledningsvis är fokus på Skåne, i samverkan med Region Skåne och Skånes Effektkommission, och Östergötland, i samverkan med Region Östergötland och Länsstyrelsen Östergötland.

I både Skåne och Östergötland baseras elektrifieringslöftena på bred samverkan mellan olika samhällsaktörer, som ser elektrifieringen av transporterna som en nyckel för att uppnå ambitiösa regionala agendor för både klimat och utveckling.

Eon är genom samverkansgruppen The Pathways Coalition, tillsammans med Scania, Ericsson, H&M och Siemens, även drivande i det interregionala projektet Powertrail. Powertrail syftar till att möjliggöra elektrifierade godstransporter på en 400 kilometer lång sträcka från Borås till Stockholm. Ambitionen med projekt Powertrail är att vara en del av elektrifieringen av Sveriges motorvägstriangel som binder samman Stockholm, Göteborg och Malmö.

Transporterna som går på motorvägstriangeln motsvarar huvuddelen av de totala godstransporterna på svenska vägar och står därför också för den största delen av utsläppen som elektrifieringen är tänkt att åtgärda.är genom samverkansgruppen The Pathways Coalition, tillsammans med Scania, Ericsson, H&M och Siemens, även drivande i det interregionala projektet Powertrail. Powertrail syftar till att möjliggöra elektrifierade godstransporter på en 400 kilometer lång sträcka från Borås till Stockholm.

Ambitionen med projekt Powertrail är att vara en del av elektrifieringen av Sveriges motorvägstriangel som binder samman Stockholm, Göteborg och Malmö. Transporterna som går på motorvägstriangeln motsvarar huvuddelen av de totala godstransporterna på svenska vägar och står därför också för den största delen av utsläppen som elektrifieringen är tänkt att åtgärda.