NCC förbereder inför stängningen av Tingstadstunneln

På uppdrag av Trafikverket ska NCC bygga trafiklösningar som förbättrar trafiksäkerheten och framkomligheten vid Tingstadstunneln inför och under tiden den ska renoveras. Affären är en utförandeentreprenad i samverkan med ett ordervärde på cirka 100 miljoner kronor.   

Tingstadstunneln är en av Västsveriges viktigaste förbindelser som nu behöver renoveras. NCC har fått i uppdrag att göra olika förberedande arbeten kring mark och trafik för att möjliggöra stängning och renovering av Tingstadstunneln. Uppdraget pågår mellan våren 2021 och våren 2024.

Uppdraget omfattar byggnation av nya motorvägsramper, breddning av vägar och andra åtgärder vid Olskroksmotet, påfartsramp vid Marieholm, och Lundbyleden. Vid tunnelmynningarna ska NCC bygga överledningsytor och leda över trafiken innan själva avstängningen görs.  

Under 2022–2023 stängs ett tunnelrör i taget av för att renoveringsarbetena där ska kunna göras. Under själva renoveringstiden kommer NCC att sköta de tillfälliga trafikanordningarna och omledning av trafik, beläggning och barriärer inne i tunneln. Utöver detta ska två magasin för rening och sedimentering av dagvatten vid tunnelmynningarna anläggas.

–  NCC har erfarenhet av att bygga vägar och broar i trafikintensiv miljö, allra senast från trafikplats Tingstad där vi byggde anslutningar till Marieholmstunneln på Hisingssidan som vi tar med oss till detta projekt. Vi ser fram emot att samarbeta med Trafikverket i detta viktiga och komplexa projekt, säger Torbjörn Fant, regionchef NCC Infrastructure.