Referingen presenterar infrastrukturpropositionen

Regeringens mål är att nya stambanor för höghastighetståg ska färdigställas så att Stockholm, Göteborg respektive Malmö bättre knyts samman. Arkivbild

NU har regeringen lagt fram infrastrukturpropositionen. Förseningarna och störningarna i tågtrafiken ska mötas med ett kraftigt förstärkt järnvägsunderhåll. Regeringen ökar det årliga anslaget till järnvägsunderhåll och nu växlas arbetet upp. Anslaget till drift- och underhåll av järnvägen ökar med totalt hela 47 procent perioden 2018-2029 jämfört med perioden 2014-2025. Även resurserna till vägunderhåll ökar.

Regeringens mål är att nya stambanor för höghastighetståg ska färdigställas så att Stockholm, Göteborg respektive Malmö bättre knyts samman. Utbyggnaden ska ske i en takt som ekonomin tillåter.

– Den här infrastrukturpropositionen ger ekonomiska ramar för fler tåg i tid och mer gods på järnväg. Vi sätter också upp ett mål om nya stambanor för höghastighetståg. De är alla viktiga delar i en omställning av transportsystemet, säger Isabella Lövin, minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat

Särskilt fokus riktats mot näringslivets transporter. Godsets framkomlighet är en prioriterad fråga och regeringens ambition är att en större andel av de långväga godstransporterna ska gå på järnväg och via sjöfart.

Den nuvarande nationella trafikslagsövergripande planen för utveckling av transportsystemet gäller för perioden 2014–2025. Regeringen har inhämtat underlag om inriktning och ekonomiska ramar från Trafikverket. Regeringen anser att planeringsperioden även fortsättningsvis bör vara tolv år och har nu lagt fram en proposition med förslag om ekonomiska ramar och inriktning för nästa planperiod 2018–2029. Efter riksdagsbeslut fortsätter arbetet med åtgärdsplanering vilket innebär att de åtgärder som bör prioriteras in i planen identifieras.