Byggstart 2022 för Södertälje sluss

Många utmaningar vid bygget av Södertälje sluss. Foto: Trafikverket

Genomlysningen av det som byggts i Södertälje sluss och kanal har gett oss svar för vårt kommande arbete. Trafikverket har ett bra underlag för projektörer i arbetet med en ny upphandling av entreprenör.

Hösten 2020 tog Trafikverket över byggherreansvaret från Sjöfartsverket. Det är således Trafikverket tillsammans med de entreprenörer som vi handlar upp som kommer bygga klart slussen och kanalen samt omkringliggande miljöer i Södertälje.

I genomlysningen har Trafikverket studerat de geotekniska förutsättningarna utifrån det arbete som Sjöfartsverket och deras entreprenör gjort, för att få ytterligare information om markens sammansättning runt kanalen. Vi har att göra med en gammal rullstensås, som tidigare känt. Rullstensåsen är en blandning av sand och grus, men även stora stenblock. I dessa områden intill kanalen finns schakter som är upp till 18 meter djupa.

Det finns också större så kallade lerkörtlar i området, vilket betyder att det finns håligheter med lera som gör marken instabil. Dessa behöver hanteras på ett ansvarsfullt sätt när bygget påbörjas.

Geoteknik är alltid komplext, och det gäller att inte underskatta vad som kan hända med mark och jord när vi bygger stora infrastrukturprojekt. En annan konkret del från genomlysningen är valet av slussportar. Tidigare i projektet föll valet på så kallade segmentportar. Det är portar som i öppet läge ligger på slussbotten. Man kan beskriva det som en garageport, fast den går uppåt istället för nedåt. Porten kommer alltså upp från vattnet i vardera delen av slussen.

Det alternativ som Trafikverket tittar på nu är att bygga så kallade sektorportar som är den typ av port som finns idag, det vill säga dubbeldörrar som öppnar sig på vardera sidan om slussen. Fördelen med sektorportar är att de inte behöver så pass djup grundläggning och att de är lättare att underhålla.

Just nu håller Trafikverket på och arbetar fram förfrågningsunderlag inför kommande upphandling av entreprenör. Och i slutet av mars kommer man att ha en inledande dialog med branschen om kommande entreprenader. Trafikverket räknar med att påbörja upphandlingsprocessen under sommaren. Vi planerar för byggstart 2022.