Helsingborg planerar för nytt hamnläge

Helsinborg planerar att flytta sin hamn. Foto: Helsingborgs hamn

Helsinborg växer och behöver mark för stadsutvecklingen. Samtidigt växer volymerna i Helsingborgs hamn. En flytt av befintliga hamnverksamheten till det södra alternativet och en exploatering av området, skulle tillföra området ytterligare en stadsdel och öppna upp de södra delarna av staden mot havet. Detta skapar ett mervärde för bland annat Söder, Gåsebäck, Planteringen och Universitetsområdet då tillgängligheten till havet och minskningen av barriärer bidrar till mer attraktiva miljöer. 

Det fortsatta arbetet inleds med ändringen av översiktsplanen samtidigt som förutsättningarna och konsekvenserna av ett nytt hamnläge ska fördjupas. Arbetet bedöms pågå till slutet av 2024. Efterföljande steg är att påbörja arbetet med en detaljplan för den nya hamnen. Den föreslagna processen är förknippad med ett ökat risktagande men innebär att antagande av ändringen av översiktsplanen för hamnens samrådsförslag till detaljplan beslutas i nära anslutning till varandra vilket ger en tidsvinst och möjliggör ett antagande mot slutet av 2025 för detaljplanen. Likaså kan beslut om start av projektering av utbyggnad av infrastruktur och hamnen ges under detaljplaneskedet, med ökat risktagande, leda till en snabbare process och möjliggöra tidigare byggstart efter att detaljplanen vunnit laga kraft. Projektering föreslås inledas under mitten av 2025 och utbyggnad bedöms vara klart under 2028.

Det fortsatta arbetet med stadsutveckling av det befintliga hamnläget behöver ske i etapper i samband med att de befintliga verksamhetsområdena blir tillgängliga och störande verksamheter avvecklas från platsen. En första etapp bedöms kunna påbörjas i samband med att Hamnen lämnar sina befintliga ytor och en andra större etapp bedöms kunna påbörjas när ytorna för Oljehamnen tillgängliggörs runt 2034. En tredje etapp blir möjlig först när Västhamnsverkets område blir tillgängligt för exploatering vilket kan ske efter 2040 då livslängden bedöms som slut. Parallellt med ovanstående arbete erfordras flertalet beslut och ställningstagande i processen kring, riksintresse, miljötillstånd, investeringsbeslut och avtalsförhandlingar för att möjliggöra flytten av hamnen och öppna upp för stadsutvecklingsprocessen.

Källa: Helsingborgs hamn