Satsar på miljöindex för sjöfart

Clean Shipping Index visar fartygens utsläpp. Foto: IVL

Clean Shipping Index visar fartygens utsläpp till luft och vatten. Det ligger till grund för hamn- och farledsavgifter och är ett verktyg för transportörer att kunna välja hållbara sjöfartsalternativ. IVL Svenska Miljöinstitutet tar nu över driften av detta oberoende miljöindex från januari 2021.

Sjöfart anses vara ett energieffektivt transportsätt med låga utsläpp av koldioxid per transporterad enhet. Men det beror på fartygstypen och hur välfyllt det är med gods. Fartyg släpper ut kvävoxider och svaveloxider och påverkar även det marina livet genom utsläpp av avloppsvatten, kemikalier och avfall. Forskare från IVL Svenska Miljöinstitutet har sedan Clean Shipping Index startade 2007 medverkat i dess tekniska kommitté och Sara Sköld, projektledare vid IVL, ser många fördelar med att helt ta över rodret.

– IVL driver framgångsrikt flera oberoende miljömärkningar. Clean Shipping Index blir ännu en som visar vår spetskompetens inom transport, miljö och hållbarhet, säger hon.

Genom Clean Shipping Index kan man bedöma fartygens miljöprestanda utifrån deras utsläpp till luft och vatten, men också vilka redare som har den mest hållbara flottan. Sjöfartsverket använder det för att miljödifferentiera farledsavgifterna, något som alla fartyg betalar för att kunna operera i svenska vatten och lägga till vid svenska hamnar.

Sabina Hoppe, enhetschef för miljö och hållbarhet vid Sjöfartsverket och ansvarig för miljödifferentieringen av farledsavgiften har sett flera fördelar med att använda Clean Shipping Index.

– Clean Shipping Index ser till flera aspekter av sjöfartens miljöpåverkan – både utsläpp till luft och vatten, något som vi ser som positivt. Vi ser fram emot att samarbeta med IVL Svenska Miljöinstitutet för att tackla framtidens miljöutmaningar på sjöfartsområdet, säger hon.

Clean Shipping Index används också av hamnar, exempelvis Göteborgs hamn, för att miljödifferentiera hamnavgiften. Dessutom använder ett antal europeiska transportköpare och andra företag miljöindexet då de köper sjötransporter eller vill jämföra redares miljöprestanda.