Spanien bygger om Valencias järnvägsknutpunkt 

Valencias järnvägsstation Joaquin Sorolla är en provisorisk tågstation dit höghastighetståget AVE anländer bland annat från Madrid. Foto: Creative Commons Lic, Kredit: freshwater

Spaniens minister för transport, rörlighet och stadsplanering, José Luis Ábalos, presenterade nyligen ett nytt projekt för ombyggnad av järnvägsknutpunkten i Valencia i närvaro av stadens borgmästare, Joan Ribó, och Valencia-regionens president, Ximo Puig.

Efter mötet försäkrade Ábalos att 3 miljarder euro skulle göras tillgängliga för en omfattande ombyggnad och modernisering av järnvägsnätet i staden Valencia.

Detta projekt har planerats allt sedan staden anslöts till höghastighetslinjen AVE för tio år sedan. Projektet har hitintills gjort endast små framsteg, bland annat när det gäller förverkligandet av en underjordisk centralstation eller en genomgångstunnel, som kommer att korsa stadens tunnelbana i nord-syd-riktning.

Det nuvarande järnvägsnavet i Valencia omfattas för närvarande av stationerna València Nord och stationen Joaquín Sorolla och ett anslutande banavsnitt söderifrån. Detta ska ersättas eller kompletteras med följande åtgärder:

• Den nuvarande centrala tågstationen Valencia-Nord kommer att utvidgas så att den nuvarande passagerarvolymen kan mer än fördubblas på fem år, från nuvarande 3,8 till 9,6 miljoner resande enligt nya prognoser, som förutsäger kraftigt ökad trafik på grund av nya gynnsammare regler för utbyggnad av höghastighetstrafik.

• En 62 kilometer lång dubbel spåranslutning mellan València -och Castellón ska byggas parallellt med AVE-sträckan. Där byggs det även en ny sträcka av standardtyp. Den har för närvarande tre spår. Syftet är att möjliggöra separering av höghastighetstrafik från lokal, regional och godstrafik.

I september 2021 ska en informativ studie presenteras om detta projekt och om den planerade genomgångstunneln, tillsammans med ett alternativ närmare kusten och ett mera inåt landet.

• En ny tunnel (Túnel Pasante) i syd-nord-riktning under staden skall förbinda den framtida tunnelbanestationen Central de València med stadens omgivningar i kommunerna Alboraya och Meliana. Den cirka 9 kilometer långa bansträckan kommer att anslutas till både den nuvarande linjen València - Tarragona och till den framtida höghastighetslinjen mellan València och Castellón. Nya förortslinjer byggs också längs vägen.

• Tågstationen Joaquín Sorolla byggs om och antalet spår vid denna station kommer att ökas för att möta en förväntad ökning av trafik.

En budget på 52,8 miljoner euro i den allmänna statsbudgeten har öronmärkts för genomförandet av flera gatuprojekt som avser förbättra åtkomsten till järnvägsstationerna. Dessutom demonteras Giorgetabron för att "avsluta ett stort ärr som delar Valencias södra distrikt" och för att frigöra motsvarande markareal för andra ändamål.