Utreder den framtida vattenförsörjningen

Flygburen mätning med TEM för att kartlägga grundvattenresurser. Foto: SGU

SGU har genomfört helikopterburna geofysiska undersökningar över Östgötaslätten för att få fram bättre hydrogeologiska underlag inför planering av den framtida vattenförsörjningen. Undersökningsmetoden, flygburen TEM, används för att mäta markens elektriska ledningsförmåga i jordarter och berggrund över större områden, vilket kan användas för att identifiera och kartlägga geologiska formationer med bra grundvattenpotential.

– När flygmätningarna jämförs med undersökningar på marken som till exempel provborrningar ger det en bild av hur geologin ser ut under markytan och även var det finns potential för större grundvattentillgångar, säger Peter Dahlqvist, statsgeolog på SGU.

Två nya stationer för övervakning av grundvattnet finns nu på Östgötaslätten. Här sker daglig övervakning av grundvattennivåer som kan användas för att ta fram prognoser för låga grundvattennivåer både på kort och lång sikt. Arbetet visar på vilka möjligheter som finns att använda flygburen TEM-data tillsammans med borrhålsinformation för att få fram ett bra underlag för vattenförsörjningen.