Trafikkonsekvenser när kontorskvarter blir stadskvarter

Anpassar redan uppbyggda stadsdelar efter nya ideal. Foto: Cowi

Stockholms stad har inlett arbetet att förvandla ett kontorskvarter i Kista till stadskvarter. Cowi bistår med att ta reda på vilka konsekvenser det får för trafiken när bostäder tar över allt fler ytor och allt fler människor rör sig området.

Under miljonprogrammet byggdes bostäder och arbetsplatser separerade från varandra med trafikleder emellan med konsekvensen att områden upplevs ödsliga och otrygga delar av dygnet. Dagens stadsplaneringsideal går ut på att skapa liv och rörelse dygnet runt, genom att blanda bostäder, skola, hotell och verksamheter, och där bilar flyttas undan till förmån för ett aktivt stadsliv.

– Vi tar fram en trafikmodell och gör en mikrosimulering på lokalnivå för att kolla kapaciteten i ett antal korsningar som ligger i anslutning till detaljplanen. säger Käti Lingenäs Güthlein, trafikplanerare på Samhällsbyggnad Öst, som leder Cowis uppdrag.

Det område i Kista som nu utvecklas genomkorsas av Hanstavägen, som är en bred trafikled. När det blir fler bostäder i området kommer det att bli större behov än idag att korsa trafikleden för gående och cyklande. I Cowis uppdrag ingår också att se över det gång- och cykeltrafiknät där mycket av det enligt dåtidens ideal ligger en nivå ovanför marknivå.

– Trafiksepareringen är jättebra ur säkerhetsperspektiv, men nackdelen är att den upplevs som otrygg när det är folktomt. Det är en spännande utmaning att anpassa redan uppbyggda stadsdelar efter nya ideal och det är väldigt intressant att vara delaktig i detta projekt. Det handlar om att lösa hur man planerar för blandad bebyggelse i ett område som från början var tänkt utifrån något helt annat, säger Käti Lingenäs Güthlein.