Tyréns tryggar vattenförsörjningen i Uddevalla

Bäveån rinner från Mjövattnet på Herrestadsfjället och går samman med Risån som rinner från Öresjö innan den når Uddevalla och mynnar i Byfjorden. Foto: Uddevalla kommun.

Uddevalla kommun är en expansiv västkustkommun där fritidshus mer och mer förvandlas till året-runt-boenden samtidigt som nya bostäder byggs. Detta ställer stora krav på vattenförsörjningen i kommunen och Tyréns har på uppdrag av Uddevalla kommun gjort en analys av dagens och framtidens vattenförsörjning.

Vid framtagandet av vattenförsörjningsplanen har Tyréns analyserat vilka vattenresurser som finns i kommunen och relaterat till de behov som finns idag samt vilka behov som finns i framtiden med tanke på den stora expansionen som pågår i Uddevalla. Detta för att veta vilka prioriteringar som behöver göras för att säkerställa att kommunen klarar av att uppfylla behovet av vatten i framtiden.

För att göra en prioritering av vattenresurserna använde man sig av multikriterieanalys. Detta är en metod som Tyréns vidareutvecklat för att på ett systematiskt och strukturerat sätt kunna analysera vattenresurser och prioritera dessa utifrån vissa mål och kriterier. De prioriterade vattenresurserna är sedan det som blir slutresultatet av den framtagna vattenförsörjningsplanen.

– Tillsammans med kommunen enades vi om två olika målår i arbetet. Det första målåret är 2050, då det är dit nuvarande översiktsplan sträcker sig. Fram till dess ser vi att nuvarande vattenförsörjningssystem kommer att räcka för att uppfylla behovet av vatten i kommunen.

Det andra målåret är 2100, då det är så långt nuvarande klimatprognoser räcker. Våra analyser visar att Uddevalla kommun innan dess kommer att behöva hitta nya vattenresurser för att kunna tillgodose samhällets alla delar med vatten. Här finns det flera olika förslag, exempelvis att hämta vatten från sjön Store Väktor eller från Vänern, säger Johan Åström, uppdragsledare på Tyréns.