Flygmätningar ger nya möjliga vattentäkter i Västergötland

Mätningarna har gjorts möjliga tack vare Grundvattensatsningen. Foto: SGU

Nu har SGU genomfört helikopterburna geofysiska undersökningar vid Vätterns nordvästra strand för att få fram bättre hydrogeologiska underlag inför planering av den framtida vattenförsörjningen.

– Området är lite speciellt då det ligger nära Vättern, som idag används för vattenförsörjningen. Möjligheterna till större grundvattenuttag inom undersökningsområdet är dock goda, och de kan vara en bra och hållbar resurs för framtida vattenförsörjning, säger Peter Dahlqvist, statsgeolog på SGU.

Undersökningsmetoden, flygburen TEM, används för att mäta markens elektriska ledningsförmåga i jordarter och sedimentär berggrund över större områden, vilket kan användas för att identifiera och kartlägga geologiska formationer med bra grundvattenpotential.

– När flygmätningarna jämförs med undersökningar utförda på marken som till exempel borrningar kan resultaten tolkas till information om var det finns potential för nya grundvattentillgångar, säger Peter Dahlqvist.

Mätningarna visar att det nära Mullsjön, i Hjo kommun, finns en geologisk bildning i jordlagren som kan vara intressant för den kommunala vattenförsörjningen. Två större områden, Stora Röå och Kleven, har avgränsats och föreslås att tillsammans med området vid Mullsjön klassas som grundvattenförekomster i vattenförvaltningen. En geologisk 3D-modell med tre lager bestående av jordlager, Visingsösandsten och urberg har skapats för undersökningsområdet. Det betyder bland annat att det numera finns en jorddjupskarta med väsentligt högre kvalitet än tidigare.