Testar reningsmetoder för perfluorerade ämnen i lakvatten

Utsläpp av PFAS i lakvatten är en stor förorenare. Foto: IVL

IVL driver ett projekt där tekniker för att rena bort PFAS ur lakvatten testas på olika deponier i Sverige. Syftet är att ta fram rekommendationer för rening av olika typer av lakvatten och beräkna kostnader för reningen. Avfall Sverige och flera kommuner är medfinansiärer av projektet.

– Utsläpp av PFAS med lakvatten är en stor punktkälla och många avfallsanläggningar har fått krav på sig att antingen utreda kompletterande rening av PFAS eller installera reningsutrustning för att kunna fortsätta släppa lakvattnet till kommunala reningsverk, säger Andriy Malovanyy, projektledare på IVL Svenska Miljöinstitutet.

Perfluorerade ämnen, PFAS, är en grupp vatten- och smutsavstötande kemikalier som finns i en mängd vardagsprodukter. Lakvatten och processvatten från i princip alla avfallsanläggningar i Sverige innehåller förhöjda halter av PFAS. Till exempel är halten av PFOS i lakvatten vanligtvis cirka 200 gånger högre än gränsvärdet för ytvatten, men halten varierar kraftigt och kan i vissa fall vara 15 000 gånger högre än gränsvärdet. Deponier som släpper sitt vatten till kommunala reningsverk påverkar slamkvaliteten negativt.

När projektet startade fanns det begränsad kunskap om rening av lakvatten från PFAS, trots att rening av andra vattenströmmar, som förorenat grundvatten, har studerats länge. Det här var anledningen till att Avfall Sverige bestämde sig för att satsa på projektet.

– Vi såg att det fanns ett behov av att göra en gemensam satsning på att utreda PFAS-rening i ett större projekt, som separata avfallsanläggningar inte har möjlighet att genomföra, säger Johan Fagerqvist på Avfall Sverige.