MRF kritiserar Trafikverkets genomförandeplan

Det satsas för lite på vägarna menar MRF. Foto: MRF

Av Trafikverkets Genomförandeplan framgår att under perioden 2020-2025 satsas 87,7 miljarder kronor på investeringar i järnväg och endast 26,2 miljarder på investeringar i väg. Detta är en orimlig fördelning mot bakgrund av hur transporter går till i verkligheten. Cirka 132 miljarder personkilometrar utförs på väg medan endast ca 14 miljarder personkilometrar utförs med järnvägstrafik. I stora delar av landet utförs nästan allt resande med vägtrafik.

– Omfattande kritik har framförts mot att så mycket resurser läggs på investeringar med lågt eller t o m negativt samhällsekonomiskt värde medan viktiga väginvesteringar som t ex Tvärförbindelse Södertörn och Östlig Förbindelse i Stockholm hela tiden skjuts på framtiden.

– Ur trafiksäkerhetssynpunkt är till exempel Trafikverkets långsamma utbyggnad av mötesseparering på alla vägar med mycket trafik oacceptabel, säger Charlie Magnusson på MRF i en kommentar.