Vattenfall eldistribution: Stora investeringar i norra Sverige

 

Låga elpriser men dyra transportkostnader har nu gjort att marknaden reagerar. Som TT tidigare rapporterade har bland andra Ellevio (före detta Fortum), Vattenfall och Eon höjt priserna med hänvisning till att näten måste rustas upp och ge möjlighet för mer förnybar el.

Vattenfall hänvisar till ett inslag i SVT där Villaägarna var kritiska till elnätsprishöjningarna och ifrågasatte Vattenfall Eldistributions investeringar. Eva Vitell, marknadschef på Vattenfall Eldistribution svarar på kritiken och menar att det pågår fler investeringsprojekt än någonsin tidigare.

– Vi höjer priserna för att investera i elnäten och just nu planeras och pågår fler investeringsprojekt än någonsin tidigare. Alldeles för många av våra kunder har avbrott – under 2016 hade 64 procent av alla kunder avbrott, och i norra Sverige var det hela 87 procent. Det här måste vi ändra på. Det är bland annat därför vi genomför stora investeringar i norra Sverige, över 2,7 miljarder investeras fram till 2019, det vill säga i snitt 24 000 kronor per kund.

Prishöjning på 6 procent

– 2016 och 2017 höjde vi avgiften med 11 procent och för 2018 har vi aviserat en prishöjning på 6 procent. Investeringsbehovet är stort och höjningarna var nödvändiga för att vi ska kunna bygga bort avbrotten och förbättra leveranskvaliteten för våra kunder. Vi ser att de förbättringar vi gjort har resulterat i färre och kortare avbrott. Vi fortsätter nu arbetet för att modernisera hela vårt elnät. Det är ett långsiktigt arbete som kommer att pågå under många år framöver och det går inte att titta på ekonomiska nyckeltal för enskilda år eftersom projekten pågår över flera år och syns inte i våra räkenskaper förrän projekten är slutförda. Målet är att förbättra leveranssäkerheten både i landsbygd och storstadsområden och att förbereda elnäten inför en fortsatt ökning av förnybar elproduktion samtidigt som kapaciteten i elnätet behöver höjas.

Anledningen till att elnätspriserna har höjts de senaste åren ska bland annat bero på för korta tider för att ta ut en intäktsram som behövs för långsiktiga investeringar.

– Elnätsföretagens intäktsreglering har ändrats under senaste år vilket har gjort att den underdebiteringen som gjorts av elnätsavgifterna reglerperioden 2012-2015 får debiteras kunderna mellan reglerperioden 2016-2019. Detta har inneburit högre elnätspriser under denna period samtidigt som bolagen planerar och genomför stora investeringar. Det bästa för våra kunder hade varit om man kunde jämna ut intäktsramen mellan olika reglerperioder. Det är orimligt att man har endast cirka 4 år på sig att ta ut en intäktsram som behövs för långsiktiga investeringar - det är vad som hänt nu, och som drivit prishöjningar.

Investeringar ger avkastning

– Sedan tio år tillbaka, då stormen Gudrun (2005) härjade i stora delar av Sverige, har vi gjort stora investeringar i elnäten. Vi kan tydligt se att avbrotten minskat i de områden där vi investerat. Men det handlar om en upptrappning av investeringarna. Planering, tillståndsgivning och genomförande tar tid och först när de är slutförda syns detta som investeringar i vår ekonomi.

– Fram till 2020 räknar vi med att öka investeringarna till cirka 4 miljarder årligen i förbättringar och förstärkning av elnäten. Vi har aldrig investerat mer än idag och kommer att öka ytterligare kommande år. Vattenfall Eldistributions investeringar beräknas uppgå till 20 miljarder under kommande 5-års period. Vårt långsiktiga mål är att halvera elavbrotten för våra kunder.