VA-sektorns digitalisering underutvecklad

Det finns mycket att vinna på att digitalisera VA-sektorn. Bild: Svenskt Vatten

Digital teknik ökar VA-sektorns möjligheter att optimera driften i realtid och ta mer välgrundade beslut kring förnyelse och underhåll av ledningsnäten. Det finns i stort sett inga begränsningar i hur mycket vi kan mäta och analysera, men det kostar pengar och tar tid.

Vilka mätdata och analyser ger mest användbar information? En rapport från Svenskt Vatten Utveckling ger en lägesrapport över de möjligheter och hinder som finns för att ny teknik ska bli användbar i VA-ledningsnäten.

VA-sektorn i Sverige är digitaliserad i mindre omfattning än övriga industribranscher. Mätning sker främst i anläggningar som vattenverk, tryckstegringsstationer, avloppspumpstationer och avloppsreningsverk. Ledningsnätet är den minst uppkopplade och övervakade delen av VA-anläggningen.

På vattenledningsnätet mäts i vissa fall flöde i nedgrävda mätarbrunnar eller med flödesmätare direkt på ledningen. På avloppsled-ningsnätet mäts relativt lite i Sverige. De data som mäts kan också utnytt-jas och analyseras i långt större omfattning än vad som sker i dag.