Ny rapport från Svenskt Vatten Utveckling

Ny SVU-rapport: Instrumentera rätt på avloppsreningsverk. Foto: Svenskt Vatten

Den nya rapporten från Svenskt Vatten Utveckling sammanställer praktiska erfarenheter och kunskap kring instrumentering, och ska bidra till att reningsverken i Sverige får tillräckligt god mätdatakvalitet från sina instrument för att de på ett resurseffektivt sätt ska kunna nå sina utsläppskrav. Rapporten innehåller handfasta råd och rekommendationer. 

Det blir särskilt viktigt med pålitliga instrument när utsläppsvillkoren skärps och marginalerna krymper. Ökat inslag av processtyrning och automation innebär att tillförligheten hos instrumenten måste vara hög. Hittills har det saknats råd på svenska när det gäller avloppsreningsverkens instrumentering, något som projektet ”Instrumentera rätt på avloppsreningsverk” (IRPA) har försökt råda bot på. 

Arbetet har genomförts av forskare på IVL Svenska Miljöinstitutet tillsammans med representanter från elva VA-organisationer. Inom projektet har även fem instrumentleverantörer deltagit. I rapporten samlas matnyttig information och rekommendationer om vad som bör ingå i ett systematiskt instrumenteringsarbete. Författarna har läst svensk och utländsk litteratur, intervjuat sakägare samt genomfört enkäter och workshoppar. 

Rapporten försöker besvara frågorna: ”Varför ska man mäta?”, ”Vad och var ska man mäta?” och ”Hur ska man mäta?”. De områden som täcks in är val av instrument, installation och placering, upphandling, organisatoriska faktorer, underhåll samt givarkontroll och mätvärdesnoggrannhet.