Köpenhamns containerterminals framtida placering utreds

Foto: Perry Nordeng

En utflyttning av containerterminalen är ett nödvändigt led i Köpenhamns stadsutveckling och i den fortsatta utvecklingen av Nordhavn. Därför ska CMP, som driver containerverksamheten i Nordhavn, undersöka nya placeringsmöjligheter för containerterminalen.

Enligt översiktsplanen för Nordhavn från 2009 kan inte containerterminalen på sikt vara kvar på sin nuvarande plats. Mot denna bakgrund inledde CMP (Copenhagen Malmö Port) i våras ett utredningsarbete som ska kartlägga möjligheterna för omplacering av sin containerterminal.

I utvecklingsplanerna för Nordhavn har det tagits höjd för att containerterminalen kan flyttas till Yttre Nordhavn, när stadsutvecklingen kräver det. Dessutom har Køge Havn tagit kontakt med CMP gällande en möjlig placering av den framtida containerterminalen i Køge Havn.

Under senare år har Køge Havn utvecklat sitt hamnområde och ett större logistikcentrum, Skandinavisk Transport Center . I samband med detta har Køge Havn skapat ett av Danmarks snabbast växande logistik- och transportkluster. Den senaste expansionen av hamnen har inte bara skapat större ytor, utan även betydligt större vattendjup.

CMP och Køge Havn har mot denna bakgrund undertecknat ett letter of intent om att undersöka möjligheterna för ett framtida samarbete. Utredning om ett sådant samarbete ska genomföras under de kommande sex månaderna.

- Det är av avgörande betydelse för oss att den framtida placeringen av containerterminalen framöver ger de bästa förutsättningarna för att betjäna vår region och våra kunder. Køge Havn är med sin centrala placering, goda havsförhållanden och bra infrastruktur ett intressant alternativ till terminalens nuvarande placering i Nordhavn. Därför har vi tillsammans med Køge Havn ingått ett letter of intent om att undersöka möjligheten att placera en containerhamn i hamnen i Køge med CMP som hyresgäst och operatör, säger Johan Röstin, vd för CMP.