Skåningarnas resvanor för 2013 kartlagda

Foto: Kasper Dudzik

Resultatet för Skånes resvaneundersökning är klart och skillnaderna mot föregående undersökning utförd 2007 är små.

En femtedel av skåningarna reser kollektivt till arbetet, men bilen är fortfarande det dominerande valet för skåningarnas resor. Bland skåningar som bor i större tätorter görs en fjärdedel av alla resor med cykel. Många har tillgång till kollektivtrafikkort (Jojo-kort) och andelen har ökat markant sedan förra studien.

Nästan 60 procent av alla resor görs med bil. Näst vanligast är att resa med cykel (15 procent) och kollektivtrafik (tåg+buss) 15 procent. Bilresor är mer vanligt på landsbygden än i städerna och i de tre storstäderna Malmö, Lund och Helsingborg står cykeln och kollektivtrafiken för en fjärdedel respektive en femtedel av alla resor. Fördelningen mellan färdmedel skiljer sig inte mot förra mätningen 2007. Andelen resor med tåg ökar ju längre resor man gör och över 5 mil är nästan en tredjedel av resorna med tåg.

Skåningarna reser cirka 6 mil per dag, men på söndagar är resorna lite längre, vilket är samma resultat som vid förra mätningen.

Antal resor per person och dag är 2,3 resor. Fler resor görs på vardagar och färre under helgen. Kvinnor gör fler resor än män 2,4 respektive 2,2 resor. Personer i åldern 26-39 år gör flest resor per dag. Men precis som i andra resvaneundersökningar visar resultaten att män reser längre än kvinnor, reslängden per dag för män är 6,1 mil och för kvinnor 5,2 mil. I åldersgruppen 26 till 39 år är skillnaden i reslängd allra störst med en snittreslängd per resa för män på 2,3 mil medan motsvarande siffra för kvinnor är 1,4 kilometer.

Undersökningen visar på en markant uppgång av kollektivtrafikkort (Jojo-kort) och att tillgängligheten för dessa har ökat. 50 procent uppger att de alltid har tillgång till ett kort, vilket är en indikation på att det är lätt att skaffa sig ett Jojokort. Vid förra resvaneundersökningen fanns inte dagens biljettsystem med Jojo-kort så en jämförelse är inte helt lätt att göra.

– Att med jämna mellanrum göra en resvaneundersökning är till stor nytta för de som arbetar med planering av infrastruktur. I jämförelser mellan undersökningar kan man se förändringar över tid och man får ett bra underlag för hur invånare i regionen reser, säger Madeleine Nilsson, marknadsanalytiker på Skånetrafiken.

2013 års undersökning har genomförts i samverkan mellan flera aktörer i Skåne samt flertalet skånska kommuner. Med Malmö stad som samordnare har utredningen drivits av en arbetsgrupp bestående av Trafikverket, Länsstyrelsen i Skåne, Region Skåne, Malmö stad, Lunds kommun och Helsingborgs stad.