Efterlyser bättre koll på kollektivtrafiksatsningarna

Relativt enkla åtgärder kan ge förvånansvärt stor effekt. Foto: Tyréns

Kommunerna och Trafikverket lägger stora resurser på att effektivisera kollektivtrafiken. Målet är att vi som resenärer ska få kortare restider och kunna lita på tidtabellerna. Det är bra. Men tyvärr följer väghållarna alltför sällan upp att insatserna verkligen ger effekt. Satsningarna på kollektivtrafiken är viktiga för att fler ska välja mer hållbara färdsätt. Men då gäller det att en ny linjedragning eller en ombyggd cirkulationsplats verkligen ger kortare restider.

– Vi har data som visar vilka åtgärder som ger stor effekt och vilka som missar målet helt. Som bransch borde vi bli mycket bättre på att följa upp åtgärderna och se till att vi tillsammans väljer rätt investeringar, säger Eva-Marie Wenehed, trafikplanerare på Tyréns.

Idag finns det smarta sätt att samla in och presentera data som gör att en kommun kan rikta sina insatser exakt där de behövs. Verktyget som Tyréns har utvecklat heter Flowmapper och används idag flera kommuner och kollektivtrafikhuvudmän.

– Vi kan visualisera trafikflöden och följa upp vad som påverkar restiderna. Men idag är det få aktörer som använder de insikter som finns eller ens gör en uppföljning. Trots att vi vet att vi ibland bara behöver göra enkla justeringar för att få en mycket bättre effekt, fortsätter Eva-Marie.

– En relativt enkel åtgärd som körfältsindelningen kan ge förvånansvärt stor effekt på restiden jämfört med en dyrare utbyggnad av ytterligare ett körfält som dessutom ger stora konsekvenser för många andra trafikanter. Vi behöver följa upp mycket mer och kvantifiera effekter för att inte gå miste om lärdomar. Trafikplanering är komplext och vi måste våga följa upp och rätta till åtgärder för att se till att vi får rätt effekt, avslutar Eva-Marie Wenehed.