Ny rapport om trafiksäkerhet

Foto: Transportstyrelsen

Anders Lie från Trafikverket, en partnerna i SAFERs Trafiksäkerhetscentrum, har presenterat en prognos för döda och allvarligt skadade i trafiken, baserat på statistik och dagens kunskap om pågående teknikutveckling. Och det ser faktiskt riktigt lovande ut, även om det måste göras en del för att verkligen komma ner till noll.

Riksdagen beslutade 1997 om ett långsiktigt mål att ingen ska dödas eller få allvarliga och långvariga skador på grund av trafikolyckor. Detta mål är känt som "Nollvisionen". Detta var ett djärvt påstående vid den tiden, och fortfarande är denna strategi en förebild över hela världen. Tankarna bakom målet och strategin har exporterats till andra delar av världen, t.ex. till USA. 2011 beslutade Europeiska kommissionen om en liknande vision:
"Vid 2050, ska vi vara nära nära noll dödsfall i vägtrafiken. I linje med detta mål syftar EU till att halvera trafikolyckorna senast 2020. EU ska också vara världsledande inom säkerhet för samtliga transportslag”.

FN integrerade trafiksäkerhet som en del av de globala hållbarhetsmålen 2015. Det innebär att de flesta länder nu har trafiksäkerhet på den politiska dagordningen.

Anders Lie berättar att prognosen för dödsfall och allvarliga personskador orsakade av trafikolyckor ser väldigt bra ut.
- Två tredjedelar av alla dödsfall kan elimineras när vi byter dagens bilpark till moderna bilar med bra krockskydd och aktiva säkerhetssystem."

Om följande antagande om status för fordon och trafiksäkerhet år 2030 görs:
• Bilar årsmodell 2030 eller senare har 5 stjärnor (med dagens system) i Euro NCAPs betyg, inklusive automatisk nödbromsning och autonom nödstyrning som standard.
• Mittseparation på vägar över 80 km/h och daglig trafik över 4000 fordon.
• Cirkulation i tätortskorsningar.
• Säkrat sidoområde på alla vägar med hastigheter över 80 km/h.

Då är det sannolikt 73 dödsfall per år kvar år 2030, och om utvecklingen fortsätter i samma positiva riktning kvarstår endast 16 dödsfall 2060.

Vilka 16 dödsfall kvarstår fortfarande 2060?
Ett realistiskt antagande för 2060, baserat på vad vi vet i dagens statistik, kan vara att dessa 16 dödsfall skulle kunna vara:
• 6 plankorsning, järnväg (5 obevakade)
• 5 extrema överträdelser
• 3 frontala kollisioner med tung lastbil
• 2 sjukdomsrelaterade fall

Om säkerhetsteknik som planeras att införas 2030 implementeras fem år tidigare, år 2025, kan cirka 150 ytterligare liv sparas fram till 2060. Dessutom skulle ett utskrotningsprogram för bilar äldre än 15 år som implementeras år 2030, förhindra ca 380 dödsfall.

En slutsats om hur nära kan vi kan komma är enligt Anders Lie:
-Mycket nära, men vi behöver också förbättra väginfrastrukturen. Med fullt genomförande av nuvarande säkerhetsstrategier för ett säkert vägtransportsystem kan vi nå nära noll bilolyckor 2050. Och vi kan komma dit ännu snabbare med exempelvis utskrotningsprogram för äldre bilar.