SGU utför flygmätningar

Foto: Staffan Erlandsson

Ska kartlägga berggrunden

I norra Örebro län eller i angränsande delar av Västmanlands, Värmlands eller Dalarnas län kommer SGU att genomföra geofysisk flygmätning. Verksamheten pågår från den slutet av maj till mitten av juli. Syftet är bland annat att kartlägga berggrunden.

SGU utför flygmätningarna i samarbete med Wermlandsflyg. Mätningarna görs på 60 meters höjd med 200 meters linjeavstånd. Aktuellt område är markerat med röd ram i kartbilden nedan. Flygningarna sker vanligtvis på morgonen mellan klockan 05.30 och 10 och på kvällen mellan klockan 17.00 och 22.00, men kan pågå även andra tider.

Med flygmätningar kan stora ytor kartläggas på relativt kort tid, även i områden som är svåra eller omöjliga att nå från marken. Det som registreras vid SGUs flyggeofysiska mätningar är jordens magnetfält, naturligt förekommande gammastrålning från mark och berggrund samt markens elektriska ledningsförmåga.

Beroende på mätmetod kan de flyggeofysiska mätningarna visa egenskaper hos berggrunden och jordarterna från markytan ner till flera kilometers djup. Informationen som samlas in är ett viktigt underlag inom bland annat berggrundskartering, mineralprospektering och samhällsplanering.