LFV och FOI i forskningssamarbete

Foto: Swedavia/Victoria Ström

Med hjälp av data från LFV har Totalförsvarets forskningsinstitut FOI kunnat förfina beräkningarna av flygets miljöpåverkan. Enligt LFV har projektet gett ytterligare kunskap som i framtiden kan leda till lägre bränsleförbrukning och därmed en minskning av flygets klimatpåverkan. 

Transportstyrelsen satsade 2016 forskningsmedel på att tillsammans med FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut, och LFV genomföra ett forskningsprojekt för att förbättra den modell FOI använder för att beräkna hur stora utsläpp som sker från flyget.

De beräkningar av utsläpp från flyget som hittills har gjorts i Sverige har utgått från den rakaste och kortast möjliga flygvägen. Oftast flyger flygbolagen inte den kortaste vägen.

I projektet har FOI via LFV fått tillgång tillradarspåren från totalt 2 200 flygningar inrikes under några veckor 2016. Genom radarspåren har FOI kunnat förfina beräkningsmodellen så att skillnaden mellan beräknad och faktiskt flugen sträcka minskat med omkring 8 procent.

– Genom att föra in en bränslemodell i vårt radaranalysverktyg kan vi hjälpa FOI och Transportstyrelsen att göra mer exakta beräkningar av svenskt flygs utsläpp. Vi kommer också att kunna analysera vilka bränsleeffekter olika förändringar av luftrum och arbetsmetoder får. Det skapar nytta och värde för flygbolagen som därmed får ett underlag för att utveckla verksamheten mer hållbart, säger Patrik Bergviken, flygledare på Göteborg Landvetter Airport och deltagare i projektet.

Ett annat område rör den så kallade höghöjdseffekten, det vill säga hur de utsläpp som sker på hög höjd påverkar klimatet. Här har FOI kunnat konstatera att turbopropflygplanen (propeller) i stort sett aldrig flyger så högt att de ger upphov till höghöjdseffekter. När det gäller turbojetflygplanen behövs mer forskning för att visa hur ofta de flyger på höjder som leder till höghöjdseffekter.
Källa: LFV