Bostäder till tusen om spaden sätts i marken för Spårväg syd

Spårväg syd är tänkt att gå mellan Flemingsberg och Älvsjö. Spårvägen passerar bland annat Masmo, Kungens kurva, Skärholmen och Fruängen.  Karta: SLL
En rapport pekar på att det kan byggas cirka 4 200 lägenheter med kompletterande service i Kungens kurva-området, som gränsar mot bland annat IKEA, Gömmarens naturreservat och Heron City. En förutsättning för projektet är dock att Spårväg syd realiseras. Bild: Huddinge kommun
Visionsbild på spårväg i Flemingsberg i Huddinge kommun. Bild: Flemingberg.se

Text: Christer Wiik

Huddinge kommun, söder om Stockholm, tänker dra sitt strå till stacken för att få bukt med bostadsbristen i huvudstadsregionen. Över 20 000 nya bostäder planeras att byggas i kommunen fram till år 2030. En viktig förutsättning för detta är att Spårväg Syd realiseras, en 17 kilometer lång spårväg som ska gå från Älvsjö till Flemingsberg via Kungens kurva och Skärholmen.

Spårväg syd blir en effektiv tvärförbindelse i södra Storstockholm som knyter ihop olika expansiva områden, och underlättar byten mellan spårväg, buss, tunnelbana, pendeltåg och regionaltåg.  Just nu förhandlar Huddinge kommun med staten via Sverigeförhandlingen om projektets finansiering.

Utgår från Älvsjö i norr
Spårväg syd utgår i norr från Älvsjö, en kollektivtrafikknutpunkt i centrala Stockholm söderort för pendeltåg och bussar. Här ligger huvudstadens största mässområde, Stockholmsmässan och i området finns också många arbetsplatser. Stadsdelen är under utveckling, då det här just nu byggs många nya bostäder.
Från Älvsjö löper Spårväg syd i västlig riktning mot Fruängen, en stadsdel i södra Stockholm med 50-talskaraktär. Orten ligger längst ut på den ena av tunnelbanans två röda linjer. Med Spårväg syd skapas här en smidig bytespunkt mellan spårväg och tunnelbana.
Därefter går spårvägen söderut och in i Segeltorp i Huddinge kommun, idag en huvudsaklig villastad, men med stor förtätningspotential i dess centrala delar.  Från Segeltorp svänger banan in i Stockholms kommungräns för att anlöpa Skärholmen, en stor stadsdel i sydvästra Stockholm som därtill inhyser ett större köpcentrum. Orten ligger på den på västliga röda linjen i tunnelbanesystemet och är också en viktig knutpunkt för busstrafiken i söderort. I Skärholmen kommer även den södra infarten till motorvägstunneln Förbifart Stockholm att ligga.
 

Kungens kurva - handelsområde med potential för bostäder
Från Skärholmen tar Spårväg syd klivet över E4 för att nå Sveriges största handelsområde, Kungens kurva i Huddinge kommun. Den omtalade handelsplatsen även angiven som regional stadskärna i landstingets ”Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen”, det vill säga ett område som ligger utanför city men som ska avlasta city med kontor, bostäder och kommunikationer.
Nyligen så undertecknade KF Fastigheter (KFF) ett intentionsavtal med Huddinge kommun, vilket innebär att man är överens om att pröva om KFF:s fastigheter i Kungens kurva samt kommunens intilliggande mark kan planläggas för bostäder. En tidig bedömning är att det kan byggas cirka 4 200 lägenheter med kompletterande service i området, som gränsar mot bland annat IKEA, Gömmarens naturreservat och Heron City.
Efter Kungens kurva når Spårväg syd återigen tunnelbanans röda linje och station Masmo som ligger i Huddinge kommuns sydvästra hörn. Därefter löper banan i östlig riktning mot Flemingsberg. På vägen passerar den områdena Glömsta och Loviseberg, där Huddinge kommun har planer på att bygga drygt 7 000 bostäder, men bara under förutsättning att just spårvägen etableras.

Framtidsstaden Flemingsberg
Spårvägens slutstation, Flemingsberg är idag ett mycket stort arbetsplats- och studentområde. I kommundelen arbetar cirka 12 000 personer och cirka 20 000 studenter läser vid Södertörns högskola, Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge och Kungliga Tekniska Högskolans campus i Flemingsberg.  Här finns även pendeltåg- och fjärrtågsstation och i direkt anslutning till stationen växer nu ytterligare en stadsdel fram i Flemingsbergsdalen, med bostäder, sportcenter och ett nytt centrum. Enligt Huddinge kommun kan Flemingsberg till år 2030 ha vuxit med 20 000 nya arbetsplatser och 5 000 nya bostäder.
Daniel Dronjak (M), kommunstyrelsens ordförande i Huddinge, har tidigare kommenterat utvecklingen i kommunen och hur pass viktig spårvägen är för alla bostadsplaner:
- För att klara utvecklingen i Kungens kurva, Flemingsberg och andra expansiva delar i kommunen är det nödvändigt att Spårväg syd snarast möjligt kommer på plats.

Om Spårväg syd
Spårväg syd knyter ihop de viktiga utvecklingsområdena med tunnelbana, pendeltåg och stombusstrafik. Spårväg syd kommer att stärka de kollektiva tvärförbindelserna, skapa förutsättningar för ett hållbart resande och innebära att Huddinge får ett etablerat, pålitligt kollektivtrafiksystem. Spårvägen är en avgörande satsning för fler bostäder och arbetsplatser i Huddinge. Förutom kraftig expansion av Flemingsberg och Kungens kurva så planerar kommunen för en helt ny stadsdel i Glömstadalen/Loviseberg, förtätning i Masmo och utbyggnad av bostäder i Segeltorp. Inom Spårvägs syds område bedömer kommunen att det på längre sikt finns en potential till cirka 35 000 bostäder totalt.
Hur Spårväg syd ska finansieras är numera en del av Sverigeförhandlingen – regeringens projekt för fler bostäder och förbättrad infrastruktur. Om det går att komma fram till en finansieringslösning för Spårväg syd så bedöms att den kan vara på plats år 2025.
Källa: Huddinge kommun