Trafikplats nominerad till Årets bygge

Foto: Ramböll

Trafikplats Spillepengen i Malmö har nominerats som ett av 20 projekt till Årets Bygge. Ramböll har ansvarat för arbetsplan och förfrågningshandlingar i projektet vars syfte var att lösa trafiksituationen vid en av Skånes viktigaste knutpunkter där många pendlare färdas dagligen. Malmö stad är beställare och Peab totalentreprenör.

Spillepengen var ett komplicerat projekt som löstes under stor tidspress, men utan att kompromissa med arbetsmiljö eller slutresultat. Det har lagts stor vikt vid att skapa en ljus och trygg miljö. Projektet vann under 2016 kategorin Structures i den internationella ljustävlingen Darc Awards.

– Detta projekt har varit ett bra exempel på ett utmärkt samarbete mellan alla aktörer där man har kunnat bidra i flera skeden. De visioner man hade i en tidig projektfas alstrades sedan vidare till påföljande faser och kärnorganisationen hölls intakt, säger Cecilia Orosz, uppdragsledare från Rambölls sida.

– Det är roligt att jobba med en beställare som bejakar gestaltningen. Ett talande exempel är lökplanteringarna i rondellens grönytor. Det är inte alla som ger den omsorgen till den här typen av trafikplatser. Men Malmö gör det, säger Henrik Undeland, landskaps- och broarkitekt på Ramböll.

Resultatet blev förstärkt vägbana, två väl utformade och ljussatta broar på 371 meter vardera, förbättrade gång- och cykelstråk förbi platsen, en ombyggnad av närliggande Spillepengsgatan och omfattande omdaning av omgivningen med mjukt lagda slänter och nya planteringar.