Sju län skriver nu under gemensam infrastrukturplan

Foto: Stefan Nilsson

Den 11 november samlas representanter för sju län i Citybanans station på Centralen för att skriva under den gemensamma planen för framtidens infrastruktur och transporter i Stockholm-Mälarregionen. Planen innehåller konkreta förslag för hur regionen de närmsta 15 åren ska kunna möta ökad befolkningstillväxt och förbättra regionens arbetsmarknad.Den gemensamma planen – ”En Bättre Sits – storregional systemanalys” –är en politisk överenskommelse om regionens framtida behov, prioriteringar och åtaganden.– Vårt gemensamma arbete där vi fokuserar på praktiska lösningar framför ideologiska låsningar har gett resultat. Det här lägger grunden för bättre infrastruktur, högre tillväxt och fler arbetstillfällen för alla människor som bor, jobbar och verkar inte bara i vår del av Sverige, utan i hela landet, säger Kristoffer Tamsons (M), trafiklandstingsråd för Stockholms läns landsting och ordförande En Bättre Sits-samarbetet.

De sju län som tillsammans arbetat med planen sedan 2013 är Örebro, Västmanland, Södermanland, Uppsala, Stockholm, Östergötland och Gotland. De kommande åren väntas arbetsmarknaden i den regionen växa med 700 000 nya jobb, och tillsammans står de sju länen för 60 procent av de senaste årens befolkningsökning i Sverige.– Jag är både glad och stolt att vi har kunnat höja blicken till det storregionala och nationella perspektivet.

Det är viktigt att samarbeta över läns- och partigränser för att kunna sätta hela Sverige i en bättre sits, säger Bertil Kinnunen (S), ordförande i kollektivtrafiknämnden, Landstinget i Uppsala län och vice ordförande för En Bättre Sits-samarbetet.Syftet med ”En Bättre Sits” är att kartlägga vilka investeringar som krävs för att öka tillgängligheten till och genom regionen, hålla samman kollektivtrafiken och förbättra infrastrukturen.

Mälardalsrådet koordinerar En Bättre Sits-samarbetet.De behov som länen vill ska prioriteras de närmaste åren är:• Fyra spår på hela sträckan Stockholm-Uppsala• Ökad kapacitet på Mälarbanan och på Svealandsbanan• Ökad kapacitet på Hallsbergs rangerbangård för att en större andel gods ska kunna transporteras på järnväg• Kapacitetsförbättring vid väg E4 och E18, för ökad trafiksäkerhet och framkomlighet