Svarar EU om infrastruktursatsningar

Foto: Mälardalsrådet

Mälardalsrådet har lämnat ett gemensamt svar till EU-kommissionen om EU:s satsningar på transportinfrastrukturen 2007-2013. En förlängning av den europeiska transportkorridoren med omfattning av samtliga sju län, ökade projektmedel och ett fortsatt helhetsperspektiv på transportinfrastrukturen efterfrågas av de sju länen. Bakom samrådssvaret står företrädare för Stockholms, Uppsala, Västmanlands, Örebro, Sörmlands, Östergötlands och Gotlands län genom Mälardalsrådets En Bättre Sits-samarbete.

– Tillförlitliga och effektiva transporter till och från Stockholm-Mälarregionen är avgörande för såväl regionens som Sveriges konkurrenskraft. 2/3 av alla Sveriges utlandsresor utgår från regionen, med viktiga transportnoder som Arlanda och Stockholms hamnar. Vi ser positivt på de EU-satsningar som har gjorts i Stockholm-Mälarregionen under programperioden 2007-2013. Totalt uppgår de tilldelade projektmedlen inom TEN-T till 100 miljoner euro. Vi hade gärna sett fler satsningar. Varje satsad euro på vägar och spår i vår region gör att vi blir bättre sammanlänkade med det transeuropeiska transportnätet (TEN-T), säger Kristoffer Tamsons (M), trafikregionråd Stockholm och ordförande för Mälardalsrådets En Bättre Sits-samarbete.

– Det är viktigt att hela Stockholm-Mälarregionen omfattas av TEN-T och kan ta del av EU:s program och fonder inom området för infrastruktur. En förlängning av handelskorridoren skulle markera våra län som delar i, snarare än ändpunkter i, det transeuropeiska infrastruktursystemet. Det är viktigt att TEN-T-programmen fortsätter sitt helhetsperspektiv för god funktionalitet i det transeuropeiska infrastruktursystemet. Farlederna över Östersjön är ett sådant exempel, säger Monica Johansson (S), regionstyrelsens ordförande Region Sörmland och vice ordförande En Bättre Sits.