Översvämningar stor utmaning för urbana områden i Östersjöregionen

Sex länder runt Östersjöregionen arbetar för att begränsa översvämningarna. Foto: Högskolan i Halmstad

De utmaningar som uppstår på grund av klimatförändringar och stadsförtätning kräver mer tillsyn och åtgärder i framtiden. Forskare i Östersjöregionen har därför utvecklat ett planeringsverktyg och beslutsstödsystem för att minska översvämningsrisker i urbana områden.

Hållbar dagvattenhantering är en nyckelfaktor för att öka den framtida motståndskraften mot klimatförändringarnas följder. De extrema väderförhållandena som skapas av klimatförändringar leder till att översvämningar blir vanligare, särskilt i urbana områden. Kapaciteten i avloppssystemen är bristfälliga vid intensiva nederbördsmängder, vilket medför ökade risker för att orenat spillvatten spolas ut i naturen och i Östersjön. Spillvattnet innehåller näringsämnen, miljö- och hälsofarliga substanser och sjukdomsalstrande bakterier och är därför skadligt för både människor och miljö.

I urbana områden kan framtida kraftiga översvämningar undvikas genom förbättrad stadsplanering och riskprognos. I NOAH-projektet 2019–2021 samarbetar lärosäten, forskningsinstitutioner, kommuner, vattenföretag och paraplyorganisationer i sex länder runt Östersjöregionen för att begränsa översvämningarna. Forskare i projektet har utvecklat nya verktyg för att förebygga översvämningar och utsläpp i urbana områden.

Åtta pilotområden i stadsmiljö har valts ut för testning och implementering av kontrollåtgärder, övervakningssystem och planeringsmetoder. Hydrologiska modeller av områdena skapades för att bedöma översvämningsrisker i nutid och under framtida klimatscenarion. Baserat på den kunskap som arbetet med modellerna genererade, valdes i nästa steg lämpliga platser ut för att installera övervakningssystem och kontrollutrustning. Verktyget som utvecklats i NOAH, som även förväntas spridas till andra kommuner i Östersjöregionen, benämns Extreme Weather Layer, EWL. EWL kombinerar dagvattenhantering med stadsplanering för att tillhandahålla information om hur man gör befintlig infrastruktur motståndskraftiga mot klimatförändringarnas följder.

I svenska Söderhamn, ett pilotområde som tidigare drabbats av översvämningar, har NOAH-projektet medfört ökad kunskap och kontroll genom ett flertal åtgärder. Förutom effektiv stadsplanering och riskprognos genom verktyget EWL har kommunanställda lärt sig utföra vattenprovtagningar för att bedöma dagvattnets kvalitet.

Genom de åtgärder och verktyg som NOAH-projektet föreslår kan flödet av föroreningar från urbana områden till Östersjön halveras. Under projektets gång har verktyget EWL testats och anpassats till andra pilotområdens stadsplanering. NOAH-konceptet har visat sig vara lätt att anpassa till alla urbana områden kring Östersjön. Målet är att förankra klimatmedveten planering i de dagliga rutinerna i städer och vattenföretag, för att minska klimatförändringarnas påverkan och således bevara Östersjön.