Stockholms stad återvinner bergmaterial från den nya tunnelbanan

Norra Djurgårdsstaden har hanterat cirka 700 000 ton återvinningsmassor på platsen. Foto: Stockholms stad

Stockholms stad påbörjar ett långsiktigt samarbete med Region Stockholms förvaltning för utbyggd tunnelbana, för att återanvända det bergmaterial som genereras när den nya tunnelbanan byggs. Det är stadsutvecklingsprojektet i Norra Djurgårdsstaden som kommer att använda materialet som utfyllnad när nya gator och kvarter byggs. Till en början tar Norra Djurgårdsstaden emot bergmaterial från arbetstunneln på Blasieholmen, som ansluter till förlängningen av tunnelbanan från Kungsträdgården mot Nacka. I förlängningen kan det bli aktuellt med fler samarbeten inom ramen för avtalet mellan Region Stockholm och Stockholms stad som nu finns på plats.

För att minska antalet lastbilstransporter genom Stockholm city kommer bergmaterialet att transporteras med båt från Blasieholmen till Loudden i Norra Djurgårdsstaden. Det är en resa på 8,5 kilometer med båt och premiärturen med det första bergmaterialet kommer att avgå runt årsskiftet. På så sätt sparar vi över 50 000 lastbilstransporter. En båttransport motsvarar cirka 125 lastbilstransporter.

– Genom att använda båt för transport kan många lastbilstransporter sparas genom Stockholms city och det möjliggör dessutom att vi kan återanvända bergmaterial som utfyllnad i stadsutvecklingsprojektet Norra Djurgårdsstaden. Bergmaterial är ett mycket användbart material när staden växer. Genom det här samarbetet minskar vi både klimatpåverkan och återvinner material lokalt i Stockholm, säger Fredrik Bergman genomförandechef i Norra Djurgårdsstaden.

– Det är ett känsligt läge på Blasieholmen och det finns inte heller snabb och bra access till större vägar, som på de flesta andra ställen där vi bygger. Därför har vi jobbat länge för att få till en lösning där bergmassorna lastas på pråm istället, säger Andreas Burghauser, projektchef för tunnelbanan till Södermalm.

Så här långt har stadsutvecklingsprojektet Norra Djurgårdsstaden hanterat cirka 700 000 ton massor på platsen, vilket har sparat cirka 100 000 transporter med tung trafik.

Norra Djurgårdsstaden ska bli fossilfritt 2030. Det innebär att stadsutvecklingsprojektet ställer upp krav, följer upp, söker samarbeten och driver innovationsprojekt inom flera olika områden, detta för att kunna utveckla och bygga hållbara och resurseffektiva lösningar. Det gäller även i hanteringen av bergmaterial. Staden arbetar aktivt med återanvändning och har till 100 procent fortlöpande under åren återanvänt berg från projekt inom Norra Djurgårdsstaden för byggnation av nya gator. Staden samordnar och medverkar också till återanvändning av schaktmassor och kan i dagsläget uppvisa ca 30-35 procent återanvändning av massor i Norra Djurgårdsstaden som annars skulle gå till deponi.