Tillståndsgivningen för slutförvar av kärnavfall brådskar

SKB vill ha ett skyndsamt beslut om helheten i slutförvaret. Foto: SKB

Miljödepartementet skickade i slutet av juni ut en remiss om att låta dela upp SKB:s ansökan om slutförvarssystemet, så att frågan om utökad kapacitet i mellanlagret Clab hanteras separat. SKB skriver i en kommentar på att ett drygt tjugotal remissvar inkommit och en klar majoritet motsätter sig en uppdelning utan förordar istället en sammanhållen ansökan och att regeringen skyndsamt bör fatta beslut om denna.

Calle Berglöf, expert inom kärnkraft och elnätsteknikansvarig, på Energiföretagen kommenterar:

– Vi instämmer i SKB:s bedömning att det är viktigt med ett snabbt och samlat beslut om det sammanhängande systemet för hantering av kärnavfall. I vårt remissvar betonar vi att ett samlat beslut ger lägst risk för Sveriges elförsörjning och att det bör vara upp till den sökande att eventuellt dela upp sin ansökan. Om driften av någon av de kvarvarande reaktorerna riskeras kommer det utsätta det svenska kraftsystemet för stora påfrestningar. Det skulle påverka utbyggnaden av alla kraftslag och försvåra en dubblering av elanvändningen till 2045.

SKB skriver vidare att bland remissinstanserna som säger nej till en uppdelad ansökan, förutom SKB:s ägare Vattenfall, Uniper och Fortum, märks Energimyndigheten, Svenskt Näringsliv, Sveriges Kommuner och Regioner, Stockholms Handelskammare och Energiföretagen. Oskarshamns och Östhammars kommuner, som har en viktig roll för SKB:s ansökan om att bygga nya anläggningar och utöka lagringen i Clab, är också mycket tydliga i att man motsätter sig en uppdelning av ansökan och vill ha ett skyndsamt beslut om helheten.

Bakgrunden till remissomgången är att Miljödepartementet vill dela upp SKB:s ansökan och bryta ut prövningen av utökad lagring i mellanlagret. SKB motsätter sig detta och menar att regeringen bör fatta beslut om hela ansökan som omfattar slutförvaret för använt bränsle, inkapslingsanläggning för använt bränsle och utökad lagring i Clab.

SKB:s ansökan är inlämnad med utgångspunkt att beslut ska tas om helheten. Om ansökan delas – och Mark- och Miljödomstolen endast ska ta ställning till utökad lagring i Clab – finns betydande risker att det underlag som lämnas till domstolen inte är tillräckligt för att ta ställning till. En likartad situation som Cementa och kalkbrytningen på Gotland står inför. Om ansökan delas riskerar alltså regeringen att på egen hand skapa en situation där SKB inte får tillstånd till utökad lagring i Clab. Konsekvensen blir då att kärnkraften börjar stängas ned med start 2024 eftersom det inte går att lagra in mer bränsle i Clab.