Utvinner fosfor från förbränt avloppsslam

Ragn-Sells ansöker om miljötillstånd för en anläggning för utvinning av fosfor ur aska i Helsingborg. Foto: Helsingborg stad

Miljöföretaget Ragn-Sells ansöker om miljötillstånd för en större anläggning i Helsingborg där näringsämnet fosfor ska utvinnas ur aska från förbränt avloppsslam. Med anläggningen i Helsingborg kan Ragn-Sells erbjuda en återvinningslösning för fosfor även från avloppsslam av sämre kvalitet – idag saknas den möjligheten. 

– Sverige har stora mängder värdefull fosfor rakt under fötterna, i vårt eget avloppsslam. Genom att ta vara på den kan vi minska den problematiska brytningen av ny fosfor, samtidigt som vi tryggar Sveriges matproduktion, säger Anders Kihl, strategichef på Ragn-Sells.

För att kunna utvinna resurserna som finns i våra avlopp planerar Ragn-Sells att bygga på Kemiras område i Helsingborg en anläggning baserad på Ash2Phos-tekniken. En teknik som utvinner mer än 90 procent av fosforn i avloppsslammet efter förbränning. Samtidigt blir produkten så gott som helt fri från föroreningar och det går ej att detektera någon kadmium alls i slutprodukten. Ash2Phos är ett världspatent framtaget av Ragn-Sells innovationsbolag EasyMining.

– Cirkulära lösningar som den här ger minskade utsläpp, skapar jobb och bygger en helt ny svensk exportindustri. Vi ser fram emot att hjälpa kunder både utomlands och i Sverige att ta vara på de värdefulla resurserna i vanligt avloppsslam, säger Anders Kihl.

Fullt utbyggd väntas Ragn-Sells anläggning skapa omkring ett 20-tal nya arbetstillfällen. Den kommer att ha kapacitet att behandla 56 000 ton aska från förbränt slam varje år. Det motsvarar mer än hälften av det avloppsslam som i dag inte tas tillvara i Sverige utan blir till sluttäckningsmaterial på deponier.