Ökad betongproduktion under 2018

Arkivbild.

Den svenska betongbranschen fortsätter att gå på högvarv. En utveckling vi sett de senaste åren och som nu bekräftas av Svensk Betongs Betongindikator för helåret 2018 som visar på en fortsatt uppgång på totalt cirka 6 procent jämfört med föregående år. För 2018 uppskattas den totala betongproduktionen i Sverige till 6 539 000 kubikmeter. Framför allt ses en kraftig ökning av volymerna inom kategori Infrastruktur på 25 procent jämfört med 2017 medan betongproduktionen inom kategori Hus är i stort sett oförändrad jämfört med 2017 års volymer.

– Senaste åren har vi sett en kraftigt ökad efterfrågan på betong i Sverige, en utveckling som har fortsatt även under 2018, säger Malin Löfsjögård, vd för Svensk Betong och tillägger:

– För kategori Hus ses en variation av produktionen mellan månaderna under året men sett över helåret 2018 är nivån oförändrad jämfört med föregående år. Då ska noteras att just betong till kategori Hus legat på en väldigt hög nivå de senaste åren jämfört med tidigare vilket varit drivet av de senaste årens höga takt på bostadsbyggandet. Vi ser nu helt andra trender och prognoser med kraftigt minskat bostadsbyggande de närmaste åren. Hur stor påverkan detta blir på betongproduktionen blir intressant att följa framöver för samtidigt så finns ett fortsatt stort behov av nya bostäder enligt Boverkets prognoser.

– Inom kategori Infrastruktur ses en ökning över alla månaderna där det över helåret landar på en ökning på 25 procent jämfört med föregående år. Det är inte förvånande att kategori Infrastruktur gått starkt under 2018 med tanke på de infrastrukturplaner som finns med utbyggnad av flera stora projekt. Enligt Sveriges Byggindustriers prognoser ser det positivt ut gällande de fortsätta offentliga satsningarna på infrastruktur vilket ger förhoppning om en fortsatt hög betongproduktion inom infrastruktur kommande år, avslutar Malin Löfsjögård, vd Svensk Betong.