Projektet med Varbergs nya station, dubbelspår och tunnel närmar sig sitt slut

I Breared är nu både service- och spårtunneln samt tråget färdigställt. Järnvägsspåren har framgångsrikt lagts ner i området. Foto: Implenia Sverige AB.

Trafikverkets omfattande arbete med Varbergs järnvägsprojekt närmar sig slutfasen, med intensiva insatser under vintern och våren. Nu tar projektet form och ger invånarna en försmak av hur framtiden för Varberg med ny tunnel, tråg, dubbelspår och station kommer att gestalta sig.

I början av juni bjöds besökare in till en öppen arbetsplats, där de fick en första-handens upplevelse av projektets omfattning och framsteg. Det tydliggjordes hur mycket som redan är klart och vad som återstår att göra.

b
Den 2 juni öppnades ett arbetsområde i centrum för allmänheten, vilket lockade över tretusen nyfikna besökare. Foto Implenia Sverige AB

Planer för Öppning av Nytt Dubbelspår och Station

Planen är att öppna det nya dubbelspåret för trafik i juli nästa sommar. Vid denna tidpunkt förväntas även stationshuset vara färdigställt, tillsammans med den östra delen av stationsområdet. Arbetet med den västra delen kan inledas efter rivningen av den gamla järnvägsanläggningen. Efter trafiköppningen kommer ytterligare arbeten att fokusera på ledningsomläggningar söder om stationen för att säkerställa en smidig resa.

b
Broar över plattformarna vid stationen byggs för närvarande, särskilt nära gång- och cykelbron. Foto: Implenia Sverige AB.
b
Kontakledningarna är nu installerade och redo för det nya dubbelspåret i tråget. Foto: Implenia Sverige AB.

Fokus på Tråget norr om Tunneln

I området norr om tunneln är fokus just nu på att bygga den nya stationen samt förbereda för spårbyggnationen i tråget, som planeras att påbörjas i början av augusti. Spårbyggnationen har redan startat i Breared, och projektet kommer totalt att innefatta cirka 35 000 meter spår – ungefär lika långt som sträckan mellan Varberg och Kalmar med bil. Rälerna, som är 420 meter långa och väger 25 ton vardera, levereras kontinuerligt för att möta byggbehoven.

Kontinuerliga Framsteg i Spår- och Servicetunneln

I servicetunneln pågår montering av dränmattor för att skydda den tekniska utrustningen från vatteninläckage i liten skala. I spårtunneln fokuseras arbetet på signal- och telearbeten, med planerade spårinstallationer som påbörjas i den norra delen under vecka 36. Fram till dess kommer alla nödvändiga installationer och makadam att vara på plats.

b
Installation av kabelränna i tunneln. Foto: Andreas Gärdnert, Gullers grupp.
b
Kabelränna och ledningar på plats i spårtunneln. Foto: Andreas Gärdnert, Gullers grupp

Utveckling i Breared och Framtida Arbeten

I Breared fortsätter arbetena med återfyllning och återställning av ytan ovanför betongtunneln, där asfalteringen just har avslutats. Efter sommaren är det kommunens tur att börja bygga det nya stationsområdet, vilket markerar nästa steg i Varbergs omvandling till en modern järnvägsknutpunkt.

Det fortsatta arbetet med Varbergs järnvägsprojekt speglar en betydande investering i regionens infrastruktur och förväntas ge betydande fördelar för invånare och besökare när det är helt färdigställt.

Källa: Trafikverket