Riksrevisionens granskning visar att bolagen missat mål

Infranords arbetsfordon. Foto: Bengt Oberger/Wikimedia Commons

De statliga bolagen Svevia och Infranord bildades för att förbättra anläggningsmarknaden. Riksrevisionen visar att de delvis har lyckats, med eliminering av korssubventionering och självständighet från staten. Men konkurrensen har inte ökat som förväntat, och priserna har istället stigit dubbelt så mycket som konsumentpriserna.

– Bolagens produktivitet har utvecklats svagt positivt sedan de bildades men de har haft svårt att nå flera av sina ekonomiska mål. Till exempel har Svevia uppnått sitt avkastningsmål 7 av 14 år, och Infranord endast 3 år av 12, säger Sherzod Yarmukhamedov, projektledare för granskningen.

Båda bolagen skyller på olönsamma projekt för att förklara den ökade prisnivån. Svevia saknar utvärdering av sina åtgärder mot sådana projekt, medan Infranord inte presenterar några konkreta åtgärder alls. Det betyder att det saknas tillräckligt underlag för att bedöma om bolagen effektivt arbetar mot sina ekonomiska mål.

Regeringen har det yttersta ansvaret för att säkerställa att riksdagens intentioner med bolagiseringarna uppfylls. Trots det har regeringen inte genomfört någon uppföljning av bolagiseringen.

– Regeringen borde på ett systematiskt sätt följa upp varför bolagen har svårt att nå de ekonomiska målen. Även bolagens åtgärder för att förbättra måluppfyllelsen borde ingå i detta, säger riksrevisionsdirektör Claudia Gardberg Morner.

Riksdagens huvudsyfte med bolagiseringen var att stärka Trafikverkets beställarkompetens. Riksrevisionen bedömer att vissa framsteg har gjorts, men att det inte har varit tillräckligt för att marknadskonkurrensen ska öka betydligt.

Regeringen rekommenderas att genomföra en systematisk uppföljning och utvärdering av Svevias och Infranords åtgärder för att uppnå deras ekonomiska mål.

Trafikverket rekommenderas att fortsätta förbättra sin beställarkompetens och att främja innovation i upphandlingar för att öka produktiviteten på anläggningsmarknaden.

Källa: Riksrevisionen