I spåren av stormen Hans - översvämningsproblematiken och dess konsekvenser

Översvämning i Örebro län. Foto: Länsstyrelsen Örebro län

Under sommaren 2023 ledde stormen Hans och regnoväder till översvämningar på flera platser i landet. MSB gav fem länsstyrelser i Jämtlands, Hallands, Dalarnas, Västmanlands och Örebro län i uppdrag att utreda de omfattande översvämningarna. Utredningarna visar att både skyfall och långvarig nederbörd var ansvariga för problemen.

– Utredningarna redovisar översvämningarnas omfattning och de konsekvenser som uppstått på bland annat infrastruktur, markanvändning, kulturarvet och människors hälsa. I de län där liknande händelser har inträffat förut har de tidigare erfarenheterna bidragit till en väl fungerande hantering av översvämningarna denna sommar. Utredningarna visar också att översvämningsproblematiken uppstod på flera håll till följd av att mindre vattendrag, som saknar vattendragskarteringar, svämmade över, säger Maria Dåverhög, handläggare på MSB.

MSB fortsätter att kartlägga vattendrag i Sverige för att stödja både kommuner och privata aktörer i deras förebyggande arbete mot översvämningar. Översvämningarna hade varierande effekter på de fem länen. Åre drabbades av en snabb slamström efter ett nattligt skyfall, medan Dalarna upplevde långvarigt regn och behövde temporära skyddsåtgärder under flera veckor.

Kostnaderna för skadorna orsakade av översvämningarna har varit svåra att fastställa generellt, men utredningarna från Halland och Västmanlands län rapporterar skador på flera hundra miljoner kronor. Jordbruket har speciellt drabbats med kassering av spannmål eller försämrad kvalitet, och vattensjuka marker förväntas påverka produktiviteten även under 2024. Framkomligheten påverkades i samtliga län, med flera stora järnvägssträckor och europavägar som fick stängas av. Direkt påverkan på människors liv och hälsa har dock varit minimal, liksom påverkan på dricksvattenförsörjningen.

Fakta

Kommuner kan söka statsbidrag från MSB för sitt förebyggande arbete mot översvämning, ras, skred och erosion. För 2024 har regeringen avsatt cirka 500 miljoner kronor för att förhindra och minska konsekvenserna av naturolyckor.

Källa: MSB