Trots störningar var sjöfartens första kvartal stabilt

Fotograf/Källa: Sjöfartsverket

Trots förseningar i Panamakanalen och störningar i handelsflöden efter attacker i Röda havet förblev godsmängderna stabila i svenska hamnar under årets första kvartal jämfört med föregående år.

Passagerarvolymerna ökade marginellt med 1,5 procent enligt Sjöfartsverkets statistik. Antalet anlöp minskade med fem procent jämfört med föregående år, men godsmängderna förblev oförändrade. Ekonomisk påverkan från förra årets lågkonjunktur och inflation på sjöfartstransporter verkar ha stabiliserats.

– Godsvolymerna avspeglar konjunkturläget. Vi ser nu att minskningen stannat av, vilket tyder på en begynnande ljusning i ekonomin. Vi ser heller inga tydliga spår av att mängden gods till och från Sverige bromsat in på grund av situationen i Röda havet som påverkat sjöfarten globalt, säger Niclas Härenstam, kommunikationsdirektör på Sjöfartsverket.

Under årets första kvartal lastades och lossades över 27 miljoner ton gods till de svenska hamnarna. Göteborg hade störst ökningen i godsmängd, följt av Jätterön och Karlshamn. Brofjorden, Trelleborg och Norvik hade de största minskningarna i godsmängder.

Under samma period reste över 3,2 miljoner passagerare till och från de svenska hamnarna, vilket innebär en ökning med 1,5 procent jämfört med föregående år. Störst ökning av antal passagerare hade Ystad, följt av Helsingborg och Göteborg. Passagerarvolymerna minskade mest i Stockholm, därefter Kapellskär och Trelleborg.

Sjöfartsverkets statistik baseras på inkomna deklarationer från fartyg över 300 GT som lastat eller lossat i Sverige enligt deras avgiftsmodell. Statistiken är uppdelad per hamnstäder enligt FN:s LOCODE-kodningssystem. Här redovisas de tio största hamnarna i Sverige för januari, februari och mars 2024 när det gäller antal anlöp, gods- och passagerartrafik.

Hamnar med flest antal anlöp, topp 10

b
Tabell: Sjöfartsverket

Hamnar med flest passagerare, topp 10

b
Tabell: Sjöfartsverket

Hamnar med störst mängd gods, topp 10

b
Tabell: Sjöfartsverket

Källa: Sjöfartsverket