Antalet tågresor har mer än fördubblats - spårkapaciteten nästan oförändrad

Hur ska Sverige möta behovet av att rusta upp den järnväg Sverige redan har och bygga nya sträckningar för ökad kapacitet? Foto: Tågföretagen

Sveriges tågresor har mer än dubblats sedan 1990, men spårkapaciteten är nästan oförändrad. Med en växande skuld för underhåll och ökad efterfrågan på tågresor ställs frågan hur Sverige rustar upp sin nuvarande järnväg och bygger nya sträckor för att öka kapaciteten, skriver Tågföretagen.

Vid ett seminarium i Näringslivets hus presenterades rapporten "Järnvägslyftet" inom ramen för SJs initiativ "Omtag svensk järnväg". Rapporten pekar på möjliga investeringar och åtgärder som kan ge svenska städer och företag bättre tillväxtmöjligheter på kort sikt.

En debattartikel i DI av Monica Lingegård, vd för SJ, och Henrik Dahlin, vd för Green Cargo, visar på en gemensam syn inom person- och godstrafiken om behovet av dessa satsningar.

Diskussionen kring stora banarbeten och optimering av arbetet i kommande inriktningsplaner och regeringsuppdrag för förbättrat underhåll är het. Tågföretagens medlem Infranord har lanserat nya koncept för effektivare byggen och uppgraderat sin maskinpark, vilket bidrar till det framtida infrastrukturpusslet.

Regeringen, med stöd av SD, har presenterat en ny överenskommelse om klimatpolitiken som fastställer Sveriges mål om nettonollutsläpp till 2045. Miljömålsberedningen ska utvärdera om EU:s Fit-for-55 motsvarar det nationella målet om 70 procents minskning av utsläpp från transportsektorn till 2030. Om så är fallet kan det nationella etappmålet avskaffas, skriver Tågföretagen.

Försvarsminister Pål Jonson och Försvarsmakten stöder intensifierade satsningar på järnvägen efter NATO-inträdet. En helhetssyn på transportsystemet är viktigt för landets transporter vid kris och för framtida infrastrukturplanering, där järnvägens roll bör ses i ett systemperspektiv.