Ny klimatsmart strategi för berg- och jordmassor i byggprojekt

Tunnelbanebygge Barkabystaden Fotograf: Susanne Walström

Det behövs stora mängder berg- och jordmassor för att bygga nya bostäder och ny infrastruktur i Stockholms län. I dag återvinns massorna i alltför låg utsträckning och körs i stället långt bort och läggs på hög. Nu har Region Stockholm tillsammans med flera andra aktörer tagit fram en ny strategi för en mer klimatsmart hantering av massorna.

Varje år används 19 miljoner ton berg- och jordmassor för att bygga bostäder och infrastruktur i Stockholms län. Samtidigt bryts inom byggprojekten cirka 16 miljoner ton nya massor. I stället för att återanvändas körs dessa ofta långt bort, exempelvis till deponier.

Det behövs nya arbetssätt för att i större utsträckning återanvända de massor som redan finns lokalt inom byggprojekten så att de klimatskadliga transporterna kan minskas.

En gemensam strategi för Stockholms län

För att uppnå detta har Länsstyrelsen, Region Stockholm, Storsthlm, Trafikverket och Stockholms stad tagit fram en gemensam masshanteringsstrategi. Det övergripande syftet är att skapa förutsättningar för en mer resurseffektiv och klimatsmart hantering av berg- och jordmassor i länet och att åstadkomma en regional samsyn kring de problem och lösningar som finns.

Detta väntas ge flera värdefulla vinster såsom minskad miljö- och klimatpåverkan, tryggad materialförsörjning i länet, minskad uppkomst av avfall som kräver transporter och deponikapacitet samt minskade byggkostnader.

– Det är glädjande att vi har tagit detta första steg och enats om en gemensam strategi. Genom att samverka i hanteringen kommer vi kunna ta hand om massorna på ett mer hållbart sätt. Det kommer sänka kostnader samtidigt som belastningen på klimatet minskar, säger Anton Västberg, utvecklingsdirektör, Region Stockholm.

Fördelarna med en lokal och cirkulär masshantering är många. Studier och praktiska exempel har visat att det går att reducera klimatbelastningen med cirka 30 procent, samtidigt som det sänker byggkostnaderna och minskar trycket på vägarna.

För att lyckas krävs konkreta åtgärder. Ett exempel är att det behövs platser runtom i länet för lokalt återbruk av massorna så att de inte behöver transporteras så långt bort. Ett annat exempel är att beställare behöver ställa större krav på återbrukat material när de köper in massor, så att det skapas en sådan marknad.

Nästa steg i arbetet är att fortsatta dialogen med länets kommuner och branschen för att tillsammans utveckla och genomföra de föreslagna åtgärderna. Målen i masshanteringsstrategin ska följas upp varje år och strategin i sin helhet ska följas upp vart fjärde år.

Källa: Region Stockholm