VA SYD ansöker om miljötillstånd för nytt avloppsreningssystem

Sjölunda avloppsreningsverk ombyggnation, bild VA SYD

För att möjliggöra ut- och ombyggnad av ett regionalt avloppsreningssystem, för kommunerna Burlöv, Lomma, Malmö och Svedala, ansöker VA SYD om nytt miljötillstånd hos mark- och miljödomstolen.

VA SYD ansöker om miljötillstånd för att kunna bygga och driva avloppsreningssystemet MAXIMA som ska rena avloppsvatten från cirka 550 000 personer. Idag renas avloppsvatten från cirka 350 000 personer. Det nya verket planeras att byggas på ett sätt som möjliggör omställning i relation till omvärldens utveckling.

– Att få miljötillstånd är en nödvändig förutsättning för att kunna rusta den underliggande infrastrukturen och klara befolkningstillväxt, klimatförändringar och miljökrav. Att bygga ut och anpassa avloppsreningssystemet är en stor insats för att säkerställa en hållbar framtid för kommande generationer och för att skydda våra vattenmiljöer, säger Lena Hellberg, projektledare för MAXIMAs tillståndsansökan.

Tillståndsansökan lämnas till Mark- och miljödomstolen vid Växjö tingsrätt. Ansökan omfattar bland annat en miljökonsekvensbeskrivning och tekniska beskrivningar för de olika anläggningsdelarna som ingår i avloppsreningssystemet.

– Ansökan är resultatet av flera års omfattande förstudier och utredningar i samarbete med kunniga experter inom olika sakområden. Vi är stolta och glada över att ha framställt ett väl genomarbetat material som nu är redo för handläggning av mark- och miljödomstolen. Parallellt inväntar vi genomförandebeslut från de berörda kommunerna, säger Dick Johansson, programägare för MAXIMA.

Avloppsreningssystemet omfattar i dagsläget ett nytt och robust Sjölunda avloppsreningsverk med nya utloppsledningar i Öresund, en ny stor pumpstation vid Sjölunda, en avloppstunnel under Malmö och överföringsledningar och pumpstationer för att ansluta kommunerna Burlöv, Lomma och Svedala. Överföringsledningar och pumpstationer ingår inte i tillståndsansökan enligt miljöbalken.

Namnet MAXIMA är inspirerat av Cloaca Maxima - ett av världens äldsta avloppssystem. Tidigare gick infrastruktursatsningen under namnet ”Hållbar avloppsrening i ett växande Skåne”.