Stöd för Sveriges flygplatser och flygets omställning

Foto: Transportföretagen

Regeringen tillsatte i maj 2020 Peter Norman som särskild utredare med uppdrag att ta fram förslag på en inriktning för statens ansvar för svenska flygplatser. Nyligen lämnade flygplatsutredningen över sin slutrapport till bostads- och infrastrukturminister Andreas Carlsson vid en direktsänd presskonferens.

Slutrapporten innehåller många intressanta förslag, meddelar Transportföretagen. Bland annat föreslås Swedavias flygplatser att utökas omgående med Skellefteå flygplats och på sikt ytterligare tre för att säkerställa tillgängligheten till flera regioner. Ett större statligt ekonomiskt engagemang för beredskaps­flygplatser och samhällsviktigt flyg ligger också med som förslag. Liksom att kommuner och regioner får möjlighet att besluta om regional trafikplikt. Vidare föreslås en bränslekommission för att få fart på produktionen av hållbara flygbränslen i Sverige.

Transportföretagen har länge föreslagit en storsatsning på produktion av hållbara bränslen i Sverige av svenska råvaror för att lyckas med transportbranschens omställning. Det är glädjande att utredningen nu sätter ner foten och lägger ett konkret förslag i den riktningen. Vi vill nu se att regeringen hörsammar både bransch och utredarens förslag på en biobränslekommission, säger Transportföretagens vd Marcus Dahlsten.

Utredningen föreslår alltså att statens ansvar för flygplatserna i Sverige ska stärkas, men endast för de flygplatser som staten har ett ”intresse” av. Vissa flygplatser som är viktiga för en region eller kommun kan då hamna utanför det ansvar som utredaren anser att staten ska ha.

Vi välkomnar utredningen som i grunden föreslår ett ökat statligt ansvar för flygplatserna i Sverige. Mycket av det som sades vid presskonferensen pekar på en ny och positiv inriktning av svensk flygpolitik, ett paradigmskifte. Men vi anser att det offentligas ansvar bör omfatta hela flygplatssystemet, precis som för annan infrastruktur, särskilt med tanke på behovet av det samhällsviktiga flyget och stärkt beredskap, säger Fredrik Kämpfe, branschchef på Transportföretagen flyg. 

Fredrik Kämpfe fortsätter:

Med tanke på det tuffa ekonomiska läget för flyget efter pandemin och den viktiga och kostsamma hållbarhetsresan som flyget och flygplatserna påbörjat är det viktigt att regeringen inte utelämnar vissa flygplatser. Tvärtom anser vi att staten bör ta ett ökat ansvar för flygets gröna omställning och aktivt verka för att stärka svenska flygets konkurrenskraft. 

Utredningen kommer snart ut på remiss vilket gör det möjligt att gå in mer i detalj på de olika förslagen.

Källa: Transportföretagen