Umeå fortsätter samarbete och säkerställer framtidens vattenförsörjningen

Foto: Sule Anjomshoae/Unsplash

Vattentäkten i Umeälvsåsen ser mycket lovande ut när det gäller möjligheten att säkerställa den framtida vattenförsörjningen i Umeå kommun. Därför har kommunfullmäktige i Umeå beslutat fortsätta den samverkan som utvecklats mellan kommunerna i Umeå och Vännäs för att arbetet med vattentäkten ska drivas vidare.

– Vattenförsörjningen är en nyckelfråga för Umeå som växande stad. Resultaten från arbetet med vattentäkten i Umeälvsåsen ser så här långt riktigt bra ut, men det är också väldigt mycket som återstår i form av undersökningar, tillståndsansökningar, anläggningsfrågor, med mera, innan allt kan vara på plats. Det här arbetet tar tid och därför är det viktigt att fullmäktige ger fortsatt grönt ljus så att processen kan fortsätta, säger Janet Ågren, andre vice ordförande kommunstyrelsen, Umeå kommun.

Det regionala bolaget Vakin har sedan 2017 i samverkan med Vännäs kommun, undersökt om Umeälvsåsen inom Vännäs kommun kan användas som reservvattentäkt för att säkerställa vattenförsörjningen av tätorterna i Umeå och Vännäs. Behovet har senare utvidgats till att också inkludera en utökad kapacitet för den kontinuerliga vattenförsörjningen av Umeåtätort.Under rådande förhållanden och tillväxt finns kapacitet i nuvarande vattenförsörjningssystem för att försörja Umeå tätort med dricksvatten fram till 2050.

Sammantaget är utfallet av de undersökningar som har genomförts mycket positivt. Grundvattenförekomsten är riklig, den har en stor sammanhållen utbredning och levererar ett grundvatten som sannolikt kan beredas till dricksvatten. Vattentäkten är därmed mycket lovande för den framtida vattenförsörjningen ur ett tekniskt perspektiv.

Ett system för vattenförsörjning består av många delar och kräver olika typer av tillstånd och skydd. En eventuell exploatering av Umeälvsåsen kräver ett flertal fördjupade undersökningar och tillståndsprocesser. En eventuell anläggning skall dessutom finansieras, byggas, skötas om och utvecklas.

Då dessa aspekter ska utredas krävs en kontinuerlig information och samverkan med många intressenter såsom fastighetsägare, näringsidkare, kommunala tjänstepersoner, tillståndsmyndigheter och den politiska ledningen i Vännäs och Umeå kommun. Ett antal av aspekterna inkluderar tillståndsprocesser och civilrättsliga frågor gällande markrättigheter. Sådana ärenden kräver omfattande dokumentation, tar lång tid och kräver förhandlingar. Det kommer att krävas både ekonomiska och personella resurser för detta arbete.

Dagens beslut i kommunfullmäktige handlar främst om att ge tjänstepersoner inom de berörda organisationerna mandat att fortsätta utreda förutsättningarna för en framtida gemensam vattenförsörjning. Nödvändiga beslut av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt ska avgöras av kommunfullmäktige i respektive kommun.

– Att säkerställa vattenförsörjningen för nuvarande och kommande generationer är något av de absolut viktigaste vi har att göra. Genom detta så får våra tjänstemän – både i Umeå och Vännäs liksom i bolaget Vakin - ett tydligt uppdrag att fortsätta samverkan och utredningarna för att säkra en framtida gemensam vattenförsörjning ur Umeälvsåsen i Vännäs kommun, säger moderata kommunalrådet Anders Ågren.

Källa: Umeå kommun