Strömsborg och Hästhagen ska bindas samman med bro

Skiss över planerad broförbindelse. Illustratör: Susanne Flodin.

Karlslundsområdet är under utveckling och de senaste åren har bland annat Strömsborg genomgått en stor förändring, för att åter bli ett populärt café och utflyktsmål. Nu tas nästa steg i utvecklingen när processen startar för att skapa en gång- och cykelbro över Svartån, mellan Strömsborg och Hästhagen.

På den södra sidan av Svartån i Karlslund ligger den hundraåriga kulturbyggnaden Strömsborg. Just nu pågår renoveringen av byggnaden för att det återigen ska kunna bedrivas caféverksamhet här. Renoveringen beräknas bli klar vinter 2023/våren 2024.

På den norra sidan av Svartån ligger Hästhagen med en populär badplats, minigolf och discgolf. För att Karlslund ska utvecklas till ett än attraktivare rekreationsområde har Örebro kommun nu påbörjat processen med att binda samman de båda sidorna genom en gång- och cykelbro:

– Genom att binda samman Strömsborg och Hästhagen skapar vi en ny stark besökspunkt i Karlslund. På det här sättet stärker vi Karlslunds förutsättningar att fungera som en mötesplats där kommuninvånare från hela Örebro, oavsett bakgrund, möts och umgås med varandra, säger Kemal Hoso, ordförande i Markplanerings- och exploateringsnämnden.

– Det vi gör nu är att vi strax lämnar in en ansökan om tillstånd för vattenverksamhet hos Mark- och miljödomstolen. Efter det kommer vi behöva söka ytterligare tillstånd, fatta budgetbeslut och upphandla entreprenaden, men det här är ett stort steg på vägen för att sammanlänka Strömsborg och Hästhagen med varandra, säger Gustav Axberg, projektledare på Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen.

Gång- och cykelbron planeras bli cirka 40 meter lång och utgöras av en fackverksbro i stål. I och med att området där gång- och cykelbron planeras utgör både ett kulturreservat och vattenskyddsområde tas stora försiktighetsåtgärder för att skydda miljön. Planeringen utgår från att ansökan lämnas in till Mark- och miljödomstolen under mars och att domstolen sedan handlägger ärendet under resten av 2023. Gång- och cykelbron planeras att anläggas under 2024.

bild
Karta över broförbindelse Strömsborg-Hästhagen.Bild: Örebro kommun

Vad är vattenverksamhet?
Vattenverksamhet omfattar alla arbeten som på något sätt påverkar vattenområden. Nästan allt arbete och byggande i vattenområden betecknas därför som vattenverksamhet. Exempel på vattenverksamhet är uppförande av bro, fyllning, pålning, grävning, sprängning eller rensning samt kabel- eller ledningsdragning i vattenområden. Vattenverksamhet omfattas av en generell tillståndsplikt och prövning sker i Mark- och miljödomstolen om inte anmälan bedöms räcka.

Var planeras broförbindelsen?
Broförbindelsen planeras över Svartån strax väster om dagvattenutloppet vid Strömsborg till Hästhagen.

Karlslundsområdets utveckling
Karlslundsområdet ska utvecklas till ett attraktivt rekreationsområde för både örebroare och besökare. Som en del av utvecklingen renoveras Strömsborg, samtidigt som det pågår andra arbeten för att stärka området som helhet. 

Läs mer om hela Karlslundsområdets utveckling här

Källa: Örebro kommun