28 000 ton massor ska transporteras på pråm

Svevia sanerar sågverkstomt på Alnön. Foto: Svevia

Nu ska marken på den gamla sågverkstomten på Alnön saneras från markföroreningar. Uppdraget utförs som en schaktsanering där 28 000 ton massor kommer att transporteras på pråm.

– Det här är ett projekt som på flera sätt är udda samtidigt som det är en väldigt klassisk schaktsanering, säger Martin Asp, Svevia.

Sågverksverksamheten pågick mellan åren 1867–1939 och föroreningarna bland annat kommer från att virke impregnerades via doppning i pentaklorfenol, som har förorenat marken med dioxiner. Även PAH och tungmetaller har påträffats vid provtagning, föroreningar som är vanliga på gamla sågverksområden.

Uppdraget vid Nyviks före detta sågverk skiljer sig dock en hel del från ett vanligt uppdrag för så kallade efterbehandlingsåtgärder, genom att den största mängden schaktmassor ska transporteras på pråm från Alnön in till Sundsvall för vidare transport till deponi.

– Jag tycker det är ett klokt val av Sundsvalls kommun. Lösningen kommer att minska trafikbelastningen lokalt på Alnön och Alnöbron. Totalt kommer vi att frakta cirka 14 000 ton förorenade massor på pråm och sedan ytterligare 14 000 ton med rena massor som vi använder för att återställa området.

En utmaning under arbetet är att området är väldigt skredkänsligt.

– Arbetet anpassas efter detta. I uppdraget ingår att skapa en strandskoning för att undvika skred och att stranden eroderar, säge