Tillväxtanalys kritiskt till miljöprövningen av Cementas kalkbrytning

Prövningarna uppfyller inte kraven för ändamålsenlig tillståndsprövning. Foto: Cementa

Turerna kring Cementas tillstånd att bryta kalk vid bolagets anläggning på Gotland fortsätter. Bolaget står för stora delar den cement som används i Sverige.

Tillväxtanalys har analyserat domstolarnas bedömningar av Cementas ansökan där Mark- och miljödomstolen gav Cementa tillstånd för den ansökta verksamheten. Beslutet överklagades till Mark- och miljööverdomstolen som senare avvisade ansökan med hänvisning till brister i beslutsunderlaget. Den 31 oktober 2021 upphörde Cementas miljötillstånd och verksamheten stoppades.

– Vi har tittat på om det finns det några gemensamma faktorer av avgörande betydelse för utgången i respektive mål. Utgångspunkten är huruvida prövningarna kan sägas uppfylla de krav som anses känneteckna en ändamålsenlig tillståndsprövning, säger Simon Falck, analytiker på Tillväxtanalys.

När det gäller prövningens förutsägbarhet och transparens avseende tidsåtgång, regeltolkning och villkor ger inget av avgörandena ett nöjaktigt svar på frågan varför de olika instanserna kommer till så skilda slutsatser.

Eftersom Mark- och miljööverdomstolen inte prövar Cementas ansökan i sak går det heller inte säga något om den prövningens ändamålsenlighet. Samtidigt är domstolens beslut att avvisa ansökan tydligt redovisade och kan inte ifrågasättas i en rättslig mening.

– Vare sig Mark- och miljödomstolens eller Mark- och miljööverdomstolens prövning kännetecknas av en kontinuerlig dialog och erfarenhetsutbyte. Båda dessa är grundläggande för tillit mellan inblandade parter och är därför en förutsättning för en ändamålsenlig miljöprövning, avslutar Simon Falck.

Rapporten är skriven av professor Maria Pettersson och professor Patrik Söderholm vid Luleå tekniska universitet.