Sweco utreder vattenreglering och vattenkraft i Bäveån

Vattenkraftverket vid Strömberget i Bäveån. Fotograf: Niklas Egriell

Sweco har fått i uppdrag att utreda de tekniska och biologiska förutsättningarna för miljöanpassning av vattenkraft och vattenreglering i Bäveån. Totalt omfattar arbetet sju anläggningar. En viktig utmaning är att både säkra tillgången till förnybar vattenkraftsel och tillgången till dricksvatten, samtidigt som den biologiska mångfalden, fiskarnas vandringsmöjligheter och höga kulturvärden värnas.

Regeringen har beslutat om en plan för att Sveriges vattenkraftverk ska få moderna miljötillstånd. För kraftverken i Bäveån ska ansökningar för omprövning av tillstånden skickas in till mark- och miljödomstolen senast 1 februari 2023. 

Sweco har fått uppdraget att bistå Uddevalla Energi – Uddevalla kommuns lokala energibolag – i omprövningen av bolagets fem vattenkraftverk i Bäveån. Sweco ska även stötta arbetet med omprövningen av ett privatägt vattenkraftverk och vattenregleringen av Öresjö som utgör vattenmagasin för Uddevalla kommuns dricksvatten. Detta innebär att vattenregleringen i hela systemet blir utredd.

– Vi lyfter blicken och ser till helheten i hela Bäveåns avrinningsområde. En nyckelfaktor i vårt uppdrag är att göra en balanserad avvägning mellan olika intressen, där inte bara en långsiktigt hållbar elproduktion och framtidens dricksvatten ska säkras. Hänsynen till den biologiska mångfalden och kulturmiljövärdena är också viktig, säger Niklas Egriell, ansvarig uppdragsledare på Sweco.

Inom uppdraget kommer bland annat laxens och den akut hotade ålens historiska vandringsmöjligheter kartläggas. Likaså kommer utbredningen av de hotade arterna flodkräfta och flodpärlmussla att utredas. Ambitionen är att återställa de historiska vandringsmöjligheterna för fiskarna. Sweco kommer också utreda lämpliga fiskpassager så att fiskarna inte bara kan vandra uppströms utan att skadas utan också nedströms när de ska ut till havet.

Arbetet med omprövningen, som påbörjades hösten 2021, ska vara klart 2023.