Vatteninfrastrukturen eftersatt i många kommuner

Nya strategier krävs för att klara extremväder. Foto: Sweco

Klimatförändringarna sätter stor press på vattenförsörjningen i stora delar av landet. Något som också skapar oro bland allmänheten. Enligt en färsk Novus-undersökning beställd av Sweco anser endast fyra av tio i åldrarna 18 till 79 år att deras kommun kan säkra vattenförsörjningen vid en kris, klimatförändringar eller en ökad befolkning.

– När extrema väderförhållanden blir allt mer frekventa skapar det ökade hälso- och säkerhetsrisker i hela Sverige, vilket vi har fått se prov på den här sommaren. Åtgärder behövs för att kontinuerligt minimera riskerna för översvämningar, föroreningar och påverkan på dricksvattenkvaliteten, säger Mattias Salomonsson, vattenexpert på Sweco.

Sveriges avloppssystem är förhållandevis gamla och inte heller avsedda att hantera de flöden som uppkommer vid översvämningar och skyfallshändelser. Det finns även flera utmaningar, exempelvis beroendet av annan samhällsplanering, för att förnya och upprätthålla funktionen i VA-infrastrukturen i den takt som krävs.

x

Sveriges avloppssystem är gamla och inte dimensionerade för extremväder. Arkivbild

Sweco föreslår i en ny rapport tre strategier för att säkra vattenförsörjningen och hanteringen av vatteninfrastrukturen. Rapporten belyser de utmaningar som vi står inför och lyfter nyanserade metoder för utformning och underhåll av vattensystem, såväl ovan som under jorden, med direkt påverkan på vår hälsa.

– För att säkra en framtid med tillräckligt med rent vatten och en vatteninfrastruktur som möter klimatutmaningarna föreslår vi tre vattenstrategier. Strategier som för det första hanterar städernas hälsoutmaningar genom att vattnet blir en del av stadsbilden i samspel med utrymmen för människor, för det andra återinför naturen i stadsplaneringen och för det tredje minskar vattenförbrukningen och ökar återanvändningen och reningen av avloppsvatten, förklarar Vania Khairallah, konsult och hållbarhetsexpert på Sweco.

Tre strategier för vattenhantering:

1. Återställ utrymme för vatten och människor

Genom att återinföra utrymmen för vatten i städer och utveckla naturliga sätt att leda, avskilja och lagra vatten, till exempel med genomtränglig stenbeläggning eller återöppning av åar och floder, kan både torka och översvämning förebyggas. De multifunktionella utrymmen som skapas för vattnets kretslopp innebär också betydande hälsoeffekter för människor.

2. Återinför naturen i städerna

Genom att använda naturliga vattensystem i planeringen av stadsmiljöer kan torka och översvämningar motverkas samtidigt som det främjar naturen och har positiv påverkan på människors hälsa. Ett exempel är en så kallad sponge city, eller en svampstad – en lösning som efterliknar naturens egenskaper där vattnet ansamlas vid källan, binds upp och dess avrinning saktas ner, vilket förebygger översvämningar. Det är ett holistiskt system där naturen fungerar som motståndskraft, absorberar och renar vatten – precis som en svamp.

3. Minska, återanvänd och rena vatten

Med cirkulära metoder kan vattenförbrukningen minskas och regn- och spillvatten återanvändas, i syfte att möta det ökande vattenbehovet till följd av en ökad befolkning. Beroende på ändamålet för vattenförbrukningen kan olika kvaliteter på vattnet vara en lösning, i syfte att bevara högsta vattenkvalitet till en rimlig kostnad. Spillvatten kan återanvändas i de fall där inte högsta kvalitet på vattnet behövs. Genom att återanvända vatten kan vi minska mängden som töms ut i vattendrag, vilket också förebygger översvämning nedströms.