Flygmätningar Skåne visar nya möjliga vattentäkter

SGU har genomfört flygburna TEM-mätningar i Vombsänkan. Foto: SGU

Lovande grundvattenfynd med potential att försörja kommuner i södra Skåne med dricksvatten. Det är ett av flera resultat från SGUs flygburna TEM-mätningar i Vombsänkan, som redovisas i en ny rapport. SGU har genomfört helikopterburna geofysiska undersökningar, så kallade TEM-mätningar, i Vombsänkan, södra Skåne, för att få fram ett bättre geologiskt och hydrogeologiskt underlag.

– Möjligheterna till större grundvattenuttag inom undersökningsområdet är mycket goda. Grundvattnet kan utgöra en hållbar resurs för framtida vattenförsörjning, inte bara i närområdet utan även i ett regionalt perspektiv, säger Peter Dahlqvist, statsgeolog på SGU.

Undersökningsmetoden, flygburen TEM, används för att mäta markens elektriska ledningsförmåga, vilket presenteras som resistivitet i jordlagren och den sedimentära berggrunden över större områden.

– I den hydrogeologiska tolkningen av resistivitetsdata, utförda borrningar och befintliga data har vi kunnat identifiera ett antal geologiska miljöer och intressanta områden som kan vara av vikt för både kommunal och enskild vattenförsörjning, till exempel lägen för nya brunnar och infiltrationsbassänger, säger Peter Dahlqvist.

Mätningarna har gjorts möjliga tack vare regeringens extra grundvattensatsning 2018–2020. Grundvattensatsningen bidrar med bättre dataunderlag om landets grundvattenresurser för att undvika brist på rent vatten.